پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال هشتم زمستان 1399 شماره 3 (پیاپی 31) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه تداعی های آشکار و ناآشکار بنیان های اخلاقی در دانش آموزان دارای رفتار قلدری: کاربرد آزمون تداعی ناآشکار (IAT)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداعی های آشکار تداعی های ناآشکار بنیان های اخلاقی قلدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف این پژوهش، مقایسه تداعی های آشکار و ناآشکار مربوط به بنیان های اخلاقی در دانش آموزان دارای رفتار قلدری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره اول و دوم دبیرستان شهر تهران بود که تعداد ۱۱۳ نفر از چهار دبیرستان به روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه قلدری ایلی نویز، پرسش نامه بنیان های اخلاقی (هایت و گراهام، ۲۰۰۷) و آزمون تداعی ناآشکار بنیان های اخلاقی (IAT) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تداعی های آشکار ابعاد اخلاقی مراقبت/آسیب و اطاعت/براندازی و تداعی های ناآشکار ابعاد انصاف/تقلب، وفاداری/خیانت و پاکی/گناه می توانند رفتار قلدری را با اطمینان پیش بینی کنند (۰۰۰۱/۰p≥). این نتایج تاییدکننده تعامل نقش آشکار و ناآشکار بنیان های اخلاقی در ارتباط با رفتار قلدری است و می تواند در شناخت بهتر آن و طراحی مداخلات آموزشی و درمانی روان شناختی مؤثر باشد.
۲.

فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرا تحلیل علوم شناختی یادگیری ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۷۸۶
از آنجایی که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی بود، برای انجام تحقیق از روش شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازه اثر کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی استفاده شد. از بین جامعه آماری تحقیق در بازه زمانی 1397-1380 تعداد 28 تحقیق یافت شد که از این تعداد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر تحقیقات میدانی و ملاک های درون تحلیلی، 18 سند پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تحلیل داده ها از مدل کوهن و نرم افزار CAM2 استفاده شد. در نتایج تحقیق حجم اثر 59/1 برآورد شد که براساس مدل تفسیر کوهنی در حد زیاد است و این امر نشان دهنده تاثیر زیاد کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل بررسی محتوایی تحقیقات انجام شده مانند تناسب نتایج با اهداف تحقیق، نوع چارچوب نظری و نوع راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی ظاهری به روش تحقیق استفاده شده پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق کل مقاله های مربوط به حوزه نظری علوم شناختی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علوم شناختی بر یادگیری، حل مسئله خلاق، مدل های مبتنی بر آگاهی ذهنی اثرگذار است. در زمینه ارزشیابی با توجه به اینکه بر اساس علوم شناختی مشکلات افراد در بازیابی است، آزمون های مکرر در آموزش ترکیبی توصیه می گردد که باعث کاهش مشکلات مربوط به بازیابی می شود.
۳.

تحلیل پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل در جریان یاددهی- یادگیری در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران اجرا شد. این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه با روش نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش همه دانشجویان دوره های الکترونیک دانشگاه تهران بودند که  چهل نفر از آنها که در نیمسال دوم 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند، به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود، متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه و تحلیل شدند و مصاحبه ها تا حد اشباع داده ها ادامه یافت. نتایج گویای آن است که 360 گزاره مفهومی اولیه با چهل مقوله فرعی و چهار گزاره مقوله ای اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در قالب عوامل آموزشی، فناوری، علمی و فردی قابل شناسایی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی با مهارت های آموزشی و علمی استادان و عوامل فردی و فناوری هم استادان و هم دانشجویان ارتباط مستقیم دارد.
۴.

تبیین الگوی علی سبک های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیررسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک یادگیری مرجح یادگیری غیر رسمی دیجیتال عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف کلی پژوهش بررسی روابط سبک یادگیری مرجح و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه ای یادگیری غیررسمی دیجیتال در میان دانشجویان دانشگاه شیراز بود. روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 320 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده این پژوهش، شامل مقیاس های سنجش سبک یادگیری مرجح دانشجویان (دمار-کسکین، ازاتا، بانارا و ریلی، 2015)، یادگیری های غیررسمی دیجیتال (هی و لی، 2019)، عملکرد تحصیلی (یو، تیان، وگل و کوک، 2010) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آنها با استفاده از مدل های معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ترجیح بیشتر دانشجویان به یادگیری بصری ارتباط مثبت و معناداری با افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال دارد (32/0=β, 0001/0 = p). همچنین، بین ترجیح بیشتر دانشجویان به سبک یادگیری وابستگی با افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (27/0=β, 02/0 = p). افزون بر این، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال با بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان است (38/0=β, 0001/0 = p). از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که افزایش تمایل دانشجویان به یادگیری به صورت وابسته با افزایش عملکرد تحصیلی آنان ارتباط مثبت و معناداری دارد (27/0=β, 01/0 = p)؛ بنابراین یادگیری های غیر رسمی دیجیتال با نقش واسطه گری خود بین سبک یادگیری مرجح و عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت داشته است و می تواند موجب افزایش یا کاهش بهره وری عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان شود.
۵.

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هیجان پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هیجان تدریس هیجان پذیری در تدریس روایی اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
با توجه به نقش هیجانات معلم در محیط آموزشی و اهمیت ابزار اندازه گیری در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هیجان پذیری در تدریس صورت پذیرفت. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، غیر آزمایشی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه دبیران دوره دوم متوسطه دبیرستان های دولتی و غیر دولتی شهر زابل در سال تحصیلی 99-1398بود (435 نفر). نمونه ای در دسترس و به حجم 300 نفر انتخاب شد. جهت اجرای پژوهش، مقیاس های هیجان پذیری در تدریس (ETS) ویلاویسنسو (2010) و عاطفه مثبت و منفی واتسن (1988) به صورت برخط طراحی و لینک مربوط در اختیار گروه تلگرامی جامعه آماری مذکور قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها به تعداد مورد نظر، تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای spss.21 و Lisrel 8.5 انجام گردید. برای احراز روایی از روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی و جهت تعیین پایایی از روش همسانی درونی بهره گرفته شد. بررسی نظر متخصصان، روایی محتوایی را تایید و الگوی همبستگی بین خرده مقیاس ها روایی سازه مناسب این مقیاس را نشان داد. همچنین، نتایج حاصله از ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ها با عاطفه مثبت و منفی حاکی از روایی همگرا بود. تحلیل عاملی تأییدی نیز از برازش قابل قبولی برخوردار و نشان داده شد که توزیع ماده ها در هر پنج زیر مقیاس خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی با آزمون اصلی مطابقت دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی در دامنه 0.79 تا 0.90 به دست آمد. با عنایت به نتایج حاصل، نسخه  فارسی مقیاس هیجان پذیری در تدریس ویلاویسنسو (2010) برای جامعه ایرانی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و جهت ارزیابی هیجانات تدریس دبیران دوره دوم متوسطه می توان از آن بهره گرفت.
۶.

تدوین مدل علّی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک محیط کلاس ادراک حمایت معلم پایستگی تحصیلی درگیری تحصیلی رضایت از مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف این پژوهش تدوین مدل علی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان نقده تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 550 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. پرسشنامه های رضایت از مدرسه اندرسون و بروک، ادراک محیط کلاس جنتری و همکاران، ادراک حمایت معلم لنت و همکاران، پایستگی تحصیلی مارتین و مارش و درگیری تحصیلی ریو به عنوان ابزارهای سنجش مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با دو نرم افزار SPSS و Amosانجام شد. یافته ها بیانگر تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار ادراک حمایت معلم و ادراک محیط کلاس بر رضایت از مدرسه از طریق پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود. همچنین پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بر رضایت از مدرسه اثر مستقیم و معنادار دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع ادراک حمایت معلم و ادراک محیط کلاس می تواند پیش بین مناسبی برای رضایت از مدرسه دانش آموزان از طریق پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی آنها باشد.
۷.

ویژگی های روان سنجی پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور نسخه نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تاییدی پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور نسخه کوتاه نوجوان تاب آوری روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
پژوهش حاضر با هدف آزمون روان سنجی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان و مقیاس تاب آوری نوجوان (ARS، اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان از روش  آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان، ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان با ابعاد مختلف تاب آوری روان شناختی نوجوانان گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که نسخه چهار عاملی پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور شامل بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن، با داده ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین عامل های هوش هیجانی با مؤلفه های تاب آوری روان شناختی نوجوانان شامل نوجویی، نظم بخشی هیجانی و جهت گیری مثبت نسبت به آینده، به طور تجربی از روایی سازه نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل های بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن به ترتیب برابر با 82/0، 73/0، 73/0 و 70/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای سنجش سازه هوش هیجانی صفت محور در بین نوجوانان سرآمد ایرانی ابزاری روا و پایا است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴