نسیم سعید

نسیم سعید

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

Designing a learning model based on a structuralism approach in a blended learning environment in high school

تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 114
The main goal of the current research was to design a learning model using the characteristic of the structural approach in a blended learning environment in high school. This research is practical and theoretical in terms of purpose, and a qualitative and quantitative sequential mixed research method has been used. To do this research, the first question of the research was answered by studying and reviewing the available texts, documents and written sources and using the literature and research background and scientific sources. To answer the second question, Meyering and Delphi content analysis technique was used. In the first stage, the answer to the second question was obtained by using the qualitative study method, the content analysis technique of Meyering, and the desired components were extracted and used as a complement to the Delphi method. In the second stage, a panel of participants was formed using the snowball sampling technique, and the relevant experts were selected, and after presenting various questionnaires and conducting interviews, the desired components and indicators were selected and confirmed by the experts.Next, to answer the third question of the research, in order to validate the designed model, the Reigeluth questionnaire and Cronbach's alpha were applied to measure its reliability.Also, Kendall's coefficient of concordance was used to determine the level of consensus in the Delphi method. In order to check the content validity, the index model (CVI) was used and to determine its general suitability, (S-CVI) applied, and finally, based on the results and taking into consideration the corrections and suggestions of the professors, the final model was designed and approved.
۲.

بررسی تطبیقی اندیشۀ سلفی گری در شبه جزیرۀ عربستان و شبه قاره هند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 333
واژه سلف در معنای لغوی نخستین بار در آثار مؤلفان قرن دوم و سوم هجری ذکر شده است، اما به کاربردن واژه سلفی گری تحت عنوان یک مکتب مستقل، برای نخستین بار در قرن هشتم هجری و تحت تأثیر افکار ابن تیمیه شکل گرفت و طرفداران این تفکر سلفیه نام گرفتند. این پدیده پس از ابن تیمیه به صورت نه چندان فراگیر ادامه یافت تا اینکه در قرن دوازدهم یک بار دیگر تحت تأثیر افکار افرادی همچون محمدبن عبدالوهاب و شاه ولی الله شدت گرفت. در این مقاله برآنیم پیشینه و ارتباط سلفی های شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند و نیز اشتراکات و تمایزات این دو جریان را از دیدگاه محمدبن عبدالوهاب و شاه ولی الله درزمینه مبانی فکری ازجمله درباره چگونگی ارتباط با شیعیان و صوفیان و نظراتشان درباره اجتهاد و شرک را موردبررسی و ارزیابی قراردهیم. سؤال اصلی پژوهش، تطبیق و مقایسه مبانی فکری و رویکرد محمد و شاه ولی الله در برخورد با مخالفان است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد این دو شخصیت در برخورد با مقوله هایی نظیر تصوف، اجتهاد، شرک و شیعیان متفاوت بوده است و حتی باوجود مخالفت آنان با تشیع، شاه ولی الله از بی احترامی به امامان شیعه خودداری می کند؛ حال آنکه در اندیشه محمدبن عبدالوهاب تخطئه کامل امامان شیعه امری عادی بوده است. نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۳.

رابطه خودکارآمدی، امید به زندگی و سلامت عمومی با میزان فعالیت بدنی مصرف کنندگان مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد فعالیت بدنی خودکارآمدی امید به زندگی سلامت عمومی کمپ ترک اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 201
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی، امید به زندگی و سلامت عمومی با میزان فعالیت بدنی مصرف کنندگان مواد مخدر انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مردان مصرف کننده مواد مخدر حاضر در کمپ های ترک اعتیاد شهرستان رفسنجان تشکیل دادندکه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982)، امید به زندگی اشنایدر (1991)، سلامت عمومی گلدبرگ (1988) و میزان فعالیت بدنی بک (1982) بود. داده ها نیز با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته ها: یافته های همبستگی نشان داد رابطه بین فعالیت های بدنی با خودکارامدی عمومی، امید به زندگی و سلامت عمومی مردان مصرف کننده مواد مخدر معنادار است. نتایج پیش بینی فعالیت های بدنی نیز به روش گام به گام نشان داد خودکارامدی و سلامت عمومی به ترتیب پیش بینی کنندگان مثبت و منفی فعالیت های بدنی مردان مصرف کننده مواد مخدر هستند و به ترتیب 12 و 15 درصد از واریانس فعالیت های بدنی مردان مصرف کننده مواد مخدر را تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد قضاوت فرد از توانایی های خود برای انجام اقدامات مثبت و تفکر و احساس فرد نسبت به زندگی خود می تواند نقش مثبت در انجام فعالیت های بدنی مردان مصرف کننده مواد مخدر داشته باشد.
۴.

مقایسه روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان چابهار

کلید واژه ها: روش تدریس تفکر فعال روش سنتی خود کار آمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 79
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی، بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان چابهار انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه آزمایش وگواه بود. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر چابهار بود. نمونه مورد مطالعه بر اساس هدف های پژوهش، 80  دانش آموز که پس از انجام آزمون خودکارآمدی تحصیلی، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابزار پژوهش برای بررسی میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان، پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان (1999) بود. داده های حاصل از گردآوری اطلاعات، با استفاده از تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این پژوهش  نشان داد که تدریس به روش تفکر فعال، سبب ارتفای خودکارآمدی دانش آموزان در همه ابعاد آن گردیده است.
۵.

فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرا تحلیل علوم شناختی یادگیری ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 181
از آنجایی که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی بود، برای انجام تحقیق از روش شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازه اثر کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی استفاده شد. از بین جامعه آماری تحقیق در بازه زمانی 1397-1380 تعداد 28 تحقیق یافت شد که از این تعداد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر تحقیقات میدانی و ملاک های درون تحلیلی، 18 سند پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تحلیل داده ها از مدل کوهن و نرم افزار CAM2 استفاده شد. در نتایج تحقیق حجم اثر 59/1 برآورد شد که براساس مدل تفسیر کوهنی در حد زیاد است و این امر نشان دهنده تاثیر زیاد کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل بررسی محتوایی تحقیقات انجام شده مانند تناسب نتایج با اهداف تحقیق، نوع چارچوب نظری و نوع راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی ظاهری به روش تحقیق استفاده شده پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق کل مقاله های مربوط به حوزه نظری علوم شناختی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علوم شناختی بر یادگیری، حل مسئله خلاق، مدل های مبتنی بر آگاهی ذهنی اثرگذار است. در زمینه ارزشیابی با توجه به اینکه بر اساس علوم شناختی مشکلات افراد در بازیابی است، آزمون های مکرر در آموزش ترکیبی توصیه می گردد که باعث کاهش مشکلات مربوط به بازیابی می شود.
۶.

تاثیر آموزش حل مساله بر ابعاد راهبردهای مقابله با استرس و مسئولیت پذیری دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش حل مسئله ابعاد راهبردهای مقابله با استرس مسئولیت پذیری دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 488
مقدمه : هدف از این تحقیق تعیین تأثیر آموزش حل مسئله بر راهبردهای مقابله بر استرس و مسئولیت پذیری دانشجویان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با گروه شاهد و آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی آموزش از دور است که با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از بین این افراد انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) گمارش شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1988) و پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (1387) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار Spss و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند، نتایج تحلیل نشان داد آموزش حل مسئله بر ابعاد راهبردهای مقابله با استرس (راهبردهای مسئله مدار و هیجان مدار) و همچنین مسئولیت پذیری دانشجویان تأثیرگذار است و گروه آزمایش بعد از آموزش بیشتر از روش های مسئله مدار استفاده کرده بودند. نتیجه گیری : با توجه به اینکه مسئله مداری میزان توانایی افراد برای مواجه با مسائل روز آن هاست و بر اساس نتایج تحقیق آموزش حل مسئله می تواند این توانایی را در دانشجویان افزایش داده و باعث ارتقاء توانمندی های آن ها برای مواجه با مشکلات و حل آن ها باشد توصیه می شود، آموزش حل مسئله در تقویت مهارت های دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و از طریق برنامه های آموزشی و دانشگاهی پرورش یابد.
۷.

The Effectiveness of Problem-Solving Training on the Entrepreneurship and its Dimensions and Problem-Solving Skills in Distance Education Students

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 804
The purpose of this study was to determine the effect of problem solving training on entrepreneurship and its dimensions and problem solving in distance learning students. The research method was quasi-experimental with control and experimental groups with pre- and posttest design.The statistical population of this research included distance education students of Payam Noor University and through the available sampling, 20 of them were in the experimental group and 20 in the control group. The research tool was the Entrepreneurship Questionnaire of Kordnaich et al (2008) and the Hepner problem solving questionnaire (1982). For data analysis, Manova test and covariance analysis were used. The Research results showed that problem solving training had an impact on entrepreneurship and problem solving in experimental group students. The greatest impact of this training on entrepreneurship dimensions on the challenge dimension was 0.54 and also on the problem solving ability of students was 0.67. Because challenge is the capability of individuals to cope with daily problems and face challenges and based on the research results, problem solving training can increase this ability in students;it is recommended that problem solving instruction be developed to enhance students' skills and educated through academic and educational programs.
۸.

تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین گری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری ترکیبی خودتعیین گری اشتیاق تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 246
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین گری و ابعاد آن و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان در سال تحصیلی 97-98 بوده است که با نمونه گیری در دسترس 30 دانشجو، آموزش ترکیبی و 30 دانشجو به روش آموزش سنتی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفنتد. پس از اجرای پیش آزمون روی دو گروه، گروه آزمایش در معرض مداخله قرار گرفتند و پس از پایان آموزش، روی دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودتعیین گری لاگاردیا و همکاران (1993) که پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 و روایی محتوایی و صوری آن تأیید شده است؛ همچنین پرسشنامه اشتیاق تحصیلی اقتباس از پینتریچ (1991) و شافلی (2002) با پایایی 78/ و روایی 8/0 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس22 استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد آموزش ترکیبی بر خودتعیین گری و ابعاد آن و اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر داشته است. ازآنجاکه خودتعیین گری نشان دهنده آن است که نیازهای شایستگی، ارتباط و خودمختاری برای رشد و بهزیستی روان شناختی ضروری اند و نیز اشتیاق تحصیلی تلاش فراگیران برای یادگیری و کسب مهارت هاست و شرایط مطلوبی را برای فراگیران فراهم می کند تا آنها به معنای واقعی بیشتر یاد بگیرند. براساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود زمینه برای استفاده از رویکردهای آموزش ترکیبی در بهبود کیفیت یادگیری و آموزش فراهم شود.
۹.

رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از راه دور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی خود کارآمدی تحصیلی اضطراب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 631
زمینه و هدف: اضطراب از شایع ترین اختلالات روانی است و در حالت شدید تداوم رفتاری فرد را بر هم زده و از پاسخ منطقی او جلوگیری می کند. شناخت تعیین کننده ها و پیش بینی کننده های اضطراب در افراد می تواند به پیشگیری و کنترل آن کمک کند. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی رابطه خود کارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان انجام شده است. روش بررسی پژوهش توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان واحدهای دانشگاهی پیام نور بودند. نمونه پژوهش، 196 نفر ازدانشجویانی بودند که در سیستم آموزش از دور تعدادی از واحدهای پیام نور را بصورت الکترونیکی اخذ کردندو از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی، خود کارآمدی تحصیلی و اضطراب پاسخ دادند. داده ها به کمک آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شد. یافته ها نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق و با توجه به اینکه ارتقاءهوش هیجانیو خود کارآمدی تحصیلی با کاهش اضطرابارتباط دارد و اضطراب خود یکی از دلایل اختلال سلامت روان و کاهش توان یادگیری در دانشجویان می شود لازم است زمینه های تقویت آنها مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

The Role of Psychological Needs in Forecasting the Goal Orientation and Mental Health of Students in Distance Education System

نویسنده:

کلید واژه ها: Goal orientation Psychological Needs mental health Distance Education System students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 856
The purpose of this study was to determine the predictive power of goal orientation and mental health according to psychological needs of students in distance education System in the academic year of 2016-2017. The statistical population of the study was 1471 students in distance education system among which, by using Cochran formula, 295 individuals were selected as participants through simple random sampling method. The research instruments consisted of three questionnaires measuring goal orientation, psychological needs, and mental health variables. The results show that the components of psychological needs (autonomy, competence, and interactions) have predictive power of goal orientation and mental health. In conclusion, it is necessary to pay attention to the components of psychological needs (autonomy and independence, competency and interactions) in students' educational environments in order to reduce stress levels, to create relaxation and strengthen the targeting. Although, in modern teaching methods, the emphasis is placed on students 'autonomy and independence, the use of combined teaching methods with regard to the benefits of communicating as well as paying attention to students' autonomy is a good way of enabling university students to have mental health and transition goals.
۱۱.

یادگیری الکترونیکی و روان شناسی شناختی... فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبه های روانشناختی یادگیری الکترونیک طراحی محتوای الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 40
در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از طریق روش تحلیل استادی، اصول، روش ها، فرصت ها و چالش های یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق ارائه اصول و روش های کاربردی یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی بوده است. جامعه آماری، منابع مرتبط با یادگیری الکترونیکی و روان شناسی شناختی است که در نشریات و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق موجود می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است که عمده ترین یافته های تحقیق نشان می دهد، یکی از مهم ترین بخش های مرتبط به یادگیری الکترونیکی محتوای آموزشی است و تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی را از طریق تحلیل محتوا می توان بررسی کرد، یادگیرنده الکترونیکی تمایل دارد، محتوای مورد نظر را متناسب با شیوه دلخواه خود دریافت کند. فعالیت های یادگیری، تمرین ها و مطالعات موردی گوناگون را متناسب با سبک های یادگیری و ویژگی های فردی خود انجام دهد و منابع یادگیری را هماهنگ با سطح شناختی و نیازهای یادگیری خود جستجو و بررسی کند و بر این اساس لازم است ساختارهای مناسب فراهم شود با توجه به اینکه بر اساس روان شناسی شناختی انسان ظرفیت محدود برای پردازش اطلاعات دارد و از دو کانال این پردازش را انجام می دهد و همچنین یادگیری به وسیله پردازش فعال در سیستم حافظه رخ می دهد لازم است از پتانسیل های محیط های الکترونیکی از طریق طراحی محتوای الکترونیکی تعاملی و مبتنی بر چند رسانه ای ها در جهت تقویت یادگیری استفاده شود و از راهبردهایی که به یادگیرندگان در جهت توجه به اطلاعات و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت کمک می کند، استفاده کرد که به این منظور استفاده از پیش سازماندهنده ها، الگوهای مفهومی و سؤالات پیش آزمون در جهت تقویت یادگیری توصیه می شود. در ضمن تنوع در نظام ارزشیابی و تأکید بر ارزشیابی تکوینی و مشاهدات تدریجی رفتار جهت ارائه بازخورد و تأکید بر استفاده از فعالیت های یادگیری متنوع با توجه به سبک یادگیری فراگیر و توجه به ارائه اطلاعات با شیوه های گوناگون (دیداری، شنیداری و...) با توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان مورد توجه قرار گرفت.
۱۲.

طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری الکترونیکی تحلیل سلسله مراتبی سیستم خبره فازی رضایتمندی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی ارزیابی، سنجش وآمار آزمونهای مشاوره شغلی
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 254
مسئله رضایتمندی دانشجویان از نظام آموزش الکترونیکی، نقش مهمی در عملکرد تحصیلی آنها و همچنین موفقیت و کارآمدی این حوزه ایفا می کند. با توجه به کیفی بودن مسئله سنجش میزان رضایتمندی، در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبره فازی پرداخته شده است. بدین منظور، شاخصه هایی نظیر تعاملات یادگیری، بازخوردها، کیفیت و مفید بودن یادگیری الکترونیکی، برای رضایتمندی یادگیرندگان در نظر گرفته شده است. میزان هرکدام از این شاخص ها در جامعه مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های فازی تعیین شده و همچنین، اولویت و سهم هرکدام از شاخص ها در میزان رضایتمندی، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به دست آمده است. پس از به دست آوردن این اطلاعات و بهره گرفتن از نظر خبرگان، پایگاه قوانین اگر- آنگاه تکمیل و برای تعیین میزان دقیق رضایتمندی، از روش استنتاج فازی ممدانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق، 70 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه پیام نور هستند و پس از پیاده سازی سیستم با نرم افزار Matlab، سطح رضایتمندی آنها «زیاد» و به مقدار دقیق «75/0» برآورد شده است. همچنین، اعتبارسنجی مدل حاکی از انطباق بالای نتایج به دست آمده با نظر خبرگان این حوزه دارد.
۱۳.

مطالعه ارتباط آمادگی یادگیری خودْراهبر دانشجویان آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی یادگیری خودْراهبر آموزش مجازی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780
هدف این مطالعه بررسی ارتباط آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های مجازی با پیشرفت تحصیلی آنهاست. در یک بررسی توصیفی همبستگی، 352 دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه های مجازی خواجه نصیر، شیراز، علم وصنعت، و دانشکده علوم حدیث انتخاب شدند و برای بررسی متغیرهای پژوهش، به پرسش نامه گاگلیلمینو پاسخ دادند. میانگین نمرات آنها تا زمان مطالعه به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها به کمک تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل واریانس و آزمون آماری t محاسبه شد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که بین آمادگی یادگیری خودْراهبر دانشجویان در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد و مؤلفه های توانایی کاربرد مهارت های مطالعه و حل مشکل و خودپنداره مثبت بیشترین توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و بیشترین ارتباط را با آن دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان