آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روان سنجی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان و مقیاس تاب آوری نوجوان (ARS، اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان از روش  آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان، ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان با ابعاد مختلف تاب آوری روان شناختی نوجوانان گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که نسخه چهار عاملی پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور شامل بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن، با داده ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین عامل های هوش هیجانی با مؤلفه های تاب آوری روان شناختی نوجوانان شامل نوجویی، نظم بخشی هیجانی و جهت گیری مثبت نسبت به آینده، به طور تجربی از روایی سازه نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای نوجوانان حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل های بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن به ترتیب برابر با 82/0، 73/0، 73/0 و 70/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نسخه کوتاه پرسش نامه هوش هیجانی صفت محور برای سنجش سازه هوش هیجانی صفت محور در بین نوجوانان سرآمد ایرانی ابزاری روا و پایا است.

تبلیغات