پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (نشریه علمی وزارت علوم)


 شماره اول این نشریه با نام آموزش و یادگیری بوده است.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سرمدی

سردبیر: دکتر حسین زارع

مدیر داخلی: دکتر محمد حسن صیف

هیئت تحریریه: دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، دکتر فریبرز درتاج، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر سید محمد شبیری، دکتر مهران فرج اللهی، بهرام جوکار، مسعود غلامعلی لواسانی

وب سایت:http://etl.journals.pnu.ac.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶