آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

امروزه، در اکثر کشورها به منظور کاهش اثرات منفی عدم تق ارن اطلاعاتی بین مدیریت و مالکان، کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش هزینه های سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی تحت وب روی آورده اند. مزایای این رویکرد گزارشگری ازقبیل دسترسی بهتر به اطلاعات، هزینه ی کمتر، امکان گزارشگری مستمر و ارائه اطلاعات پویا موجب گسترش استفاده از این ابزار در جهت گزارشگری مالی گردید. همچنین عوامل محیطی حاکم بر شرکتها تاثیر با اهمیتی بر میزان پذیرش گزارشگری مالی تحت وب در سطح جهان دارد. در این گزارشگری شرکتها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل ملاحظه ای به افشای سایر جنبه های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیر مالی می تواند موجب ازبین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارائه شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گردد. یکی از مهمترین ابزارهایی که برای انتقال اطلاعات در گزارشگری تحت وب استفاده می شود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر می باشد. م اهیت زبان گ زارشگری مالی توسعه پذیر به گونه ای است که اطلاعات ارائه شده با این زبان، اطلاعاتی خود توضیح هستند. از آثار گزارشگری مالی تحت وب کمرنگ شدن حدود و مرزهای اطلاعات و نگرانی در خصوص صحت اطلاعات ارائه شده در اینترنت می باشد؛ به منظور ایجاد قابلیت مقایسه، قابلیت اتکا و رفع نیازهای اطلاعاتی عموم استفاده کنندگان، استانداردگذاری برای گزارشگری مالی تحت وب امری ضروری به نظر می رسد.