دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال شانزدهم تابستان 1395 شماره 63

مقالات

۲.

بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه های سالیانه

۴.

بررسی تأثیر تغییر در ساختار کنترل کنندگان شرکت بر تغییر مؤسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
۷.

تأثیر اجزای سرمایه فکری بر کارایی شرکت های پذیرفته شده دربورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

۸.

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
۹.

مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران

۱۰.

بررسی علل عمده تأخیر در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای از منظر مدیران،معاونین،ذیحسابان و کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹