دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال شانزدهم زمستان 1395 شماره 65

مقالات

۱.

بررسی تأثیر اندازه حسابرس بر بار ارزشی سود و حقوق صاحبان سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۴.

بررسی ارتباط بین عوام موثر بر ریسک دادخواهی حسابرسان و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی

۹.

بررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵