دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال شانزدهم پاییز 1395 شماره 64

مقالات

۱.

پیش بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران)

۳.

تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

۴.

حسابداران جنایی در جستجوی تقلب و پیش بینی بازده آتی سهام

۵.

بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۷.

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰.

تجدید ارائه صورتهای مالی :بررسی اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵