زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) بهار و تابستان 1391 شماره 225 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه و تحلیل ساختار روزنامه های ملانصرالدین و صوراسرافیل(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رویکرد نظری شاعران سنت گرای معاصر به روح و روان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

از اسب بالدار افلاطون تا طوطی جان مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

گشتارهای ثابت در سفرنامه های روحانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی و تحلیل رویکردهای خیام شناسی در دوران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مطالعة تطبیقی «خرق عادت» در ادبیّات عرفانی و سوررئالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

نقد و بررسی شکوائیّه های سیاسی در شعر قرن ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳