زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) پاییز و زمستان 1391 شماره 226

مقالات

۱.

رسالت روشنفکر و نزاع سنت و تجدد در رمان نفرین زمین

۴.

بررسی تطبیقی مفهوم عرفانی عشق دراندیشه عطّار و سهروردی

۵.

حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوی آناهیتا در شیرین و شکرِ نظامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳