زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) پاییز و زمستان 1391 شماره 226 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رسالت روشنفکر و نزاع سنت و تجدد در رمان نفرین زمین(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تطبیقی مفهوم عرفانی عشق دراندیشه عطّار و سهروردی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوی آناهیتا در شیرین و شکرِ نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶