زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) سال 67 پاییز و زمستان 1393 شماره 230 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی خویش کاری ها و شخصیت پردازی در داستان حضرت سلیمان (ع) در قرآن کریم براساس نظر پراپ(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تأثیر نمایشنامه و عناصر آن در شعر معاصر فارسی (در حوزة شکل، ساختار، زبان و صورخیال) با تکیه بر موفق ترین اشعار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه محتوایی ساختاری منظومه زهره و منوچهر ایرج میرزا با عزیز و غزال سیداشرف الدین گیلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی برخی از لغزش های تفسیری میبدی پیرامون سوره یوسف در نوبت سوم کشف الاسرار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل بن مایه های اساطیری «داستان شهریار بابل با شهریارزاده» در مرزبان نامه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی و تحلیل مفهوم «معنای زندگی» در اشعار قیصر امین پور(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶