زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی پاییز و زمستان 1389 شماره 220 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

ریخت شناسی قصه قلعه ذات الصور در مثنوی طبق نظریه ولادیمیر پراپ(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سال های ابری، اثر علی اشرف درویشیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تطبیق اولیاءالله با اصحاب کهف در متون عرفانی فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

احکام فقهی در آئینه مثنوی مولوی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶