زبان و ادب فارسی - علمی-پژوهشی

زبان و ادب فارسی


 


رتبه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیرمسئول: دکتر محمد مهدی پور 

سردبیر: دکتر محمد مهدی پور

مدیر داخلی: محمد محمودی اصل

هیات تحریریه: دکتر عباس ماهیار، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر معصومه معدن کن، دکتر منوچهر اکبری، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر میر جلیل اکرمی، دکتر محمود بشیری، دکتر خلیل حدیدی، دکتر رحمان مشتاق مهر، دکتر چنگیز مولایی، دکتر اسدالله واحد

نشانی: تبریز،دانشگاه تبریز،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی،دفتر نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

تلفن: 3392131(0411)

وب سایت:  http://perlit.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵