زبان و ادب فارسی - علمی-پژوهشی

زبان و ادب فارسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۷۶-۶۷۷۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۲۵۱-۷۹۷۹
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر میرجلیل اکرمی
مدیر داخلی: دکتر محمدعلی موسی زاده
هیئت تحریریه: دکتر تقی پورنامداریان، دکتر معصومه معدن کن، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر منوچهر اکبری، دکتر خلیل حدیدی، دکتر محمد مهدی پور، دکتر محمود بشیری، دکتر رحمان مشتاق مهر، دکتر اسدالله واحد، دکتر ناصر علیزاده، دکتر احمد گلی، دکتر ابراهیم اقبالی
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۱۸۶
وب سایت: https://perlit.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: perlit@tabrizu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱