بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1389 شماره 42

مقالات

۱.

ارائه چارچوب مفهومی جانمایی استراتژی های قیمت گذاری در چرخه عمر محصول بر اساس نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی

۲.

تحلیل انقراض ماهیان خاویاری از دیدگاه اقتصادی: آیا مجازات اثربخش است؟

۳.

مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن)

۵.

شناسایی توانمندی های منطقه ای بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی استان های منتخب)

۶.

بررسی عوامل مؤثر بر قصد به کارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت (B2B) در گروه شرکت های همکاران سیستم

۷.

بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان؛ مطالعه موردی بانک تجارت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳