فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ بهار 1384 شماره 53 و 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

حکیم عمر خیام نظریه پرداز معادلات درجه سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آیا خیام و ابوالعلای معری زندیق بوده اند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اظهار نظر درباره مقاله (آیا خیام و ابوالعلای معری زندیق بوده اند؟): 1-نظر مثبت: اندیشمند یا زندیق؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اظهار نظر درباره مقاله (آیا خیام و ابوالعلای معری زندیق بوده اند؟): 2- نظر منفی: جدال خیام با مدعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تبیین اندیشه خیامی از خلال رباعی های متوازن و مقبول الاصاله(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

الحکیم عمر الخیام، فیلسوف مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸