فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ 1388 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین و بررسی جایگاه تاریخ فلسفه در برنامه آموزش فلسفه به کودکان با تأکید بر دیدگاه هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 606
"تفکر فلسفی ویژگیهای خاصی دارد که آن را از سایر انواع تفکر ازجمله تفکرعلمی، متمایز میکند. یکی از مه مترین آنها، وابستگی تاریخی است. به عبارت دیگر، تفکر فلسفی یا فلسفهورزی مستلزم مواجهه و کاوش منتقدانه در پیشینةمعرفت فلسفی است. ازاین رو است که ارتباطی حیاتی و تنگاتنگ میان تاریخ فلسفه و فلسفه برقرار است. گویی فلسفه، حیات و بقای خود را از سرچشمة تاریخیاش میگیرد."
۶.

فلسفه براى کودکان و نوجوانان رویکرد جدیدی در فلسفه و تعلیم و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸