تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تحقیقات حسابداری سال سوم بهار 1390 شماره 9

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۷.

بررسی رابطه سود آوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

۹.

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶