بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1388 شماره 39

مقالات

۲.

تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهایموثر با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی

۳.

مروری بر روش های برآورد بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای بازار سهام

۶.

اولویت بندی عوامل سازمانی موثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع [ کوچک

۷.

بررسی وضعیت تطبیقی ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، تجاری، مالی و انسانی) در کشورهای عضو اوپک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳