بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1384 شماره 13

مقالات

۱.

بررسی وضع تولید و مصرف شیر در ایران و سایر کشورها در هدفمند نمودن پرداخت یارانه آن

۲.

بررسی بازار جهانی و داخلی سیمان

۳.

روند قیمت گذاری در صنعت سیمان و برآورد نقش تولید کنندگان در قیمت گذاری این کالا

۴.

مهندسی همزمان : راهبرد توسعه محصول شرکت های جهانی

۷.

روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن ، بررسی تجزیه کشورهای منتخب ایران

۸.

مروری اجمالی بر روند یارانه های پرداختی دولت طی دوره 82-1352

۹.

روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن ، بررسی تجزیه کشورهای منتخب ایران

۱۰.

« اصلاحات در راه آهن ژاپن » بهسازی ساختار راه آهن ملی ژاپن

۱۱.

پنهان شدن در سایه رشد اقتصادی زیرزمینی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳