بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1383 شماره 10

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی جهان: نقش جهانی شدن اقتصاد و سازمان تجارت جهانی در حرکت جنوب به سمت همگرایی جهانی

۴.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: نگاهی به وضع رقابتی ایران در بازارهای جهانی پسته

۵.

اطلاع رسانی: بانک اطلاعاتی: شاخص های کلان اقتصادی - اجتماعی کشورهای جهان در یک نگاه/ (قسمت دوم)

۶.

تاثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: اسکی شهیر)

۸.

بهبود دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به خدمات عمومی: مروری بر تجربه کشورهای منتخب (قسمت اول)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶