بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 173

مقالات

۴.

الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری در راستای حفظ منافع ملی است

۵.

شالوده لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران وجود دارد

۶.

گفت و گو با صادر کننده نمونه: تشریفات اداری صادرات روانی لازم را ندارد

۷.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)

۸.

80درصد اهداف برنامه برای صادرات محصولات کشاورزی محقق شد

۱۱.

نگاهی به اولین همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری: اتخاذ یک راهبرد عملی برای اجرایی کرد

۱۲.

با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق طرف های تجاری حفظ می شود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۹