بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 168

مقالات

۳.

محدودیت های تجاری و بلایای طبیعی امنیت غذایی مردم جهان را به خطر انداخته اند

۴.

حمایت از تولید داخلی در کنار واردات، امنیت غذایی جامعه را تامین کرده است

۵.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

۹.

گفتگو با صادرکننده نمونه: درآمدهای نفتی باید در صنایع صادرات گرا سرمایه گذاری شود

۱۲.

نیمی از مردم ایران در تأمین نیازهای سلولی و حفظ سلامت مشکل دارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳