پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی پاییز و زمستان 1381 شماره 5 و 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی عوامل مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی کشش تقاضای نهاده کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹