پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی بهار 1381 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

و آزمون یوهانسن ARDL بررسی رابطه بلند مدت اشتغال و موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران از طریق آزمون(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

«بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران» (تحلیل داده- ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

برآورد تابع تقاضای آب شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

کاربرد مالیات ها و یارانه ها در کاهش آلودگی صنایع در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی تقاضای داخلی محصولات فولاد تخت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹