پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی بهار و تابستان 1382 شماره 7 و 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تخمین سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

محاسبه توان رقابت هزینه ای واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به WTO (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر سیاستهای ارزی و تجاری بر ساختار بازار جهانی پسته ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تجربی پدیده فصلی بودن قیمتها در بازار جهانی گندم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

An Empirical and Theoretical Study about The Effects Of Tarriff On Economic Growth(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹