پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1383 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

اندازه گیری حداکثر تولید پایدار (MSY) ذخایر میگوی خلیج فارس (مطالعه موردی آبهای استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رویکردی نو به راهبرد امنیت غذایی (از منظر عرضه باثبات مواد غذایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹