پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی تابستان و پاییز 1380 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد (تحلیل اقتصاد سنجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تخمین و تحلیل تابع تولید نان «نتایج تحقیقات میدانی در شهرهای ارومیه و تهران»(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از cvm :نمونه گنج نامه همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹