پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی پاییز 1384 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برآورد کشش قیمتی تقاضای بنزین با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری و مفهوم روند ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مشکل اطلاعات نامتقارن در کالاهای اعتباری و نقش آموزه های دینی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹