پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1380 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

روش طرح استوار: یک راهکار اقتصادی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی نساجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی، صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی علت افت و خیز بهره وری در صنعت نساجی کشور: «مورد کارخانجات بارش»(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران و تأثیر سیاستهای مالی و پولی دولت بر آن طی دوره(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغال زایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

نقش ساختار صنعت نساجی و استراتژیهای تجاری بر قاچاق پارچه و بررسی سازمان قاچاق پارچه در استان سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹