فرامرز ملکیان

فرامرز ملکیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

ارائه مدل سازمان یادگیرنده در آموزش وپرورش استان کرمانشاه با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده آموزش وپرورش توانمندسازی معلمان و دانش آموزان نظریه داده بنیاد کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۶
مقاله حاضر درصدد ارائه مدل سازمان یادگیرنده در آموزش وپرورش، با استفاده از روش کیفی داده بنیاد و با بهره گیری از ابزار مصاحبه بوده است. جامعه هدف تحقیق خبرگان، متخصصان، اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه مدیریت و نیز مدیران آموزش وپرورش استان کرمانشاه بوده اند که پس از انجام مصاحبه با 20 نفر (10 نفر از مدیران و کارکنان آموزش وپرورش استان و 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران علمی و دانشگاهی) که با استفاده از روش «نمونه گیری گلوله برفی» انتخاب گردیدند، اشباع نظری صورت پذیرفت. یافته های این مطالعه مبیّن آن بود که «سازمان یادگیرنده» به مثابه سازمانی مبتنی بر پویایی و تحول و برآمده از کنشگری فردی، گروهی و سازمانی، موجودیتی پویا و متغیر است که عواملی علّی «فردی و سازمانی» (مشتمل بر ویژگی های شخصیتی، باورها و نیازهای مربیان و متربیان، انگیزش های شغلی و نیز برنامه ریزی سازمانی)، عوامل زمینه ای مبتنی بر «روزآمدی و تحول بنیادین» (مشتمل بر تحول در نظام تعلیم و تربیت، تحول سازمان، تحول فردی، تحول فرهنگی و دگرگونی در تعاملات اجتماعی)، عوامل مداخله گر «درون سازمانی» (مشتمل بر امکانات و ظرفیت های سازمانی، ساختار، مدیریت و فرهنگ) در بروز و ظهور این پدیده در آموزش وپرورش استان کرمانشاه اثرگذارند. بر این مبنا، در مدلی که به منظور تحقق سازمان یادگیرنده در آموزش وپرورش این استان ارائه می گردد باید به «عواملی در دو سطح فردی و سازمانی» اهتمام نمود و در راستای عوامل اثرگذار مذکور، راهبردهای کلان مدیریتی در جهت تغییر پارادایم مدیریتی ازجمله دگرگونی در ساختار، توانمندسازی کارکنان، تقویت فرهنگ سازمانی و ... را  اعمال نمود تا شاهد پیامدها و دستاوردهایی سازمانی و فرا سازمانی مشتمل بر رشد و تعالی فردی (مربیان و متربیان)، تعالی سازمانی، رضایتمندی و در نهایت، ارتقاء سطح علمی کشور بود.
۲.

مدل مناسب اجرای موفقیت آمیز آموزش آنلاین در مدارس بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد

کلید واژه ها: آموزش آنلاین مدیران مدارس رویکرد داده بنیاد اجرای موفقیت آمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از این پژوهش ارائه مدل مناسب اجرای موفقیت آمیز آموزش آنلاین از دیدگاه مدیران مدارس است. متناسب با هدف، پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام گرفت. مدیران خبره آموزش آنلاین در مدارس استان کرمانشاه، جامعه این پژوهش را تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. روایی سؤالات با استفاده از نظر متخصصان حوزه آموزش آنلاین بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار  MAXQDAانجام شد. اعتبار یافته ها به کمک روش تطبیق اعضا و بررسی همکار به دست آمد. نتایج نشان دهنده 65 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی شامل برنامه ریزی و طرح درس، فعالیت های یاددهی- یادگیری، صلاحیت و مهارت معلم، حمایت و همدلی، ارائه آموزش آنلاین، مشارکت و تعامل با دانش آموزان، مشارکت والدین، استفاده از فناوری به روز در زمینه آموزش آنلاین، تقویت زیرساخت های انسانی و تکنولوژیکی، حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، جوّ کلاس درس، سنجش و ارزیابی، توسعه کیفیت، توانمندسازی معلمان، تسهیل در روند آموزش و یادگیری، فراهم آوردن فرصت به روزآوری دانش، بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر، انعطاف پذیری، مهارت های ارتباطی و یادگیری فعال بود که در شش طبقه اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها در قالب مدل پارادایمی قرار گرفت.
۳.

Presenting a Social Capital Management Model in the General Directorate of Education in Kermanshah Province with a Grounded Theory Approach (Case Study: Primary School Principals)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Management Social capital Education Grounded theory approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
Purpose: Social capital plays an important role in the success of any organization, including the education organization. As a result, the purpose of this study was presenting a social capital management model in the general directorate of education in Kermanshah province with a grounded theory approach. Methodology: This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative part was experts and senior managers of education in Kermanshah province and in the quantitative part were the principals of primary schools in Kermanshah province. The sample size in the qualitative part was estimated according to the principle of theoretical saturation 11 people who were selected by purposive sampling method and in the quantitative part was estimated according to Krejcie and Morgan table 332 people who were selected by random cluster sampling method. The research instrument in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire, whose psychometric indices was confirmed and for data analysis was used from the methods of coding in MAXQDA software and exploratory factor analysis in LISREL software. Findings: Findings showed that in the central category of social capital management in education, causal conditions including categories of organizational factors, social factors and individual factors, contextual conditions including categories of social bonds of employees, cultural and social commitments and sustainable social development, intervening conditions including categories of legal requirements and frameworks, civic participation networks, organizational policies and organizational culture, strategies including categories of knowledge management, organizational resilience, job turnover and organizational participation and outcomes including categories of organizational outcomes, individual outcomes and social outcomes. Other findings showed that the factor load of all sub-categories except sense of identity on causal conditions, all sub-categories except collective power on contextual conditions, all sub-categories except success and education on intervening conditions, all sub-categories on strategies and all sub-categories except human capital accumulation, social cohesion, organizational learning, organizational entrepreneurship and interpersonal trust on outcomes were confirmed. Conclusion: Regarded to the importance of identified categories and concepts for the social capital management in education, planning is essential to improve the categories through their concepts.
۴.

تجارب زیسته ارزشیابی آنلاین مدرسان، در دوران اپیدمی کووید 19: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی کووید 19 سیستم یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
تغییر اجباری و ناگهانی آموزش های رسمی دانشگاهی کشورمان از حالت حضوری به مجازی در دوران اپیدمی کووید 19 ضعف ها و چالش های سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ما را تا حدی زیادی نمایان ساخت. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه آزاد کشورمان در بخش ارزشیابی بر اساس تجارب و دیدگاه های اساتید فعال در این سیستم یادگیری است. رویکرد پژوهش کیفی و از راهبرد طرح پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدرسان دانشگاه آزاد سراسر کشور (به شرط دارا بودن حداقل دو نیمسال فعالیت آموزشی به صورت مجازی) هستند که 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انتخاب شده اند. داده لازم با استفاده ازمصاحبه نیمه ساختارمند با روایی و پایایی تائید شده جمع آوری، و با استفاده از روش کوربین و اشتراونس و بهره گیری از نرم افزار ماکس کیودای 16 تحلیل گردید. نتایج پژوهش به مشخص نمودن 28 راهکار قابل اجرا در 8 بعد ارزشیابی در سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه آزاد منجر شد. پژوهش های آتی می توانند با طراحی پلاگین های مرتبط با این راه کارها به صورت عملی به کیفیت این سیستم یادگیری الکترونیکی بیانجامد.
۵.

نیازسنجی و ارائه مدل جامع آموزش سلامت روانی واجتماعی خانواده های کارکنان زندان های استان کرمانشاه

کلید واژه ها: سلامت روانی سلامت اجتماعی خانواده های کارکنان زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۹۲
هدف این پژوهش نیازسنجی و ارائه مدل جامع آموزش سلامت روانی واجتماعی خانواده های کارکنان زندان های استان کرمانشاه می باشد روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته ( کمی-کیفی) و به لحاظ هدف کاربردی است جامعه آماری در بحض کیفی شامل کلیه خبرگان حوزه روانشناسی و مدیریت بودند جامعه آماری در بخش کمی شامل خانواده های تمامی کارکنان زندان های استان کرمانشاه درسال 1399 بود. که با استفاده از صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای کسب داده های کیفی از روش دلفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل در بخش کیفی از نرم افزار MAXQDA و فرایند کدگذاری استفاده گردید، و در بخش کمی تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و SMART PLSاستفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که که در شناسایی نیاز های آموزش سلامت روانی واجتماعی خانواده های کارکنان زندان های استان کرمانشاه، تعداد 103 شاخص اولیه بدست آمد که این شاخص ها در 12 عامل کلی و 2 دسته سلامت روانی و سلامت اجتماعی دسته بندی شدند. براساس نتایج مصاحبه و روش دلفی، پذیرش خویشتن خودکنترلی، رشد و توسعه فردی، بهزیستی روانی،بهزیستی هیجانی، کیفیت زندگی، عدالت درک شده، مشارکت اجتماعی، تعلق گروهی، سازگاری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی مهمترین نیاز های آموزش سلامت روانی واجتماعی خانواده های کارکنان زندان های استان کرمانشاه می باشند. برازش مدل جامع آموزش سلامت روانی واجتماعی خانواده های کارکنان زندان های استان کرمانشاه نیز براساس معدالات ساختاری مطلوب گزارش شد.
۶.

ارائه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سازمانی مثبت گرا روابط ساختاری مدیریت شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش: روش این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، به روش آمیخته (کمی-کیفی) از نوع طرح اکتشافی متوالی بود که در سه مرحله اصلی انجام گرفت. روش نمونه گیری در این مرحله هدفمند و حجم نمونه 12 نفر بود. مرحله سوم پژوهش مشتمل بر اجرای342 پرسشنامه محقق ساخته دربرگیرنده ابعاد شایستگی های مدیریتی برمبنای یافته های مرحله کیفی و اجرای پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای ومدل معادلات ساختاری استفاده شد مراحل یک و دو با استفاده از نسخه 11 نرم افزار MaxQDA تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت شایستگی شامل دو بعد شایستگی های پیش برنده شغلی (با 5 زیرمؤلفه ی: شایستگی اجرایی، شایستگی ارتباطی، شایستگی توسعه ای، شایستگی تیمی و شایستگی دانشی) و شایستگی های تعادلی (با 5 زیرمؤلفه ی: شایستگی نگرشی، شایستگی شخصیتی، شایستگی کنترلی و شایستگی عمومی) رابطه معنی داری با رفتار سازمانی مثبت گرا دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج تحلیل مسیر، مدیریت شایستگی، شایستگی های پیش برنده و شایستگی های تعادلی بر رفتار سازمانی مثبت گرا و ابعاد آن شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی تاثیر دارد.
۷.

Investigating the Relationship between Problem Solving Skills with Self-Efficacy and Social Adjustment of Kermanshah Female Students

کلید واژه ها: problem solving skills Self-Efficacy social adjustment Female Students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۸۱
Purpose : The present research was conducted with the aim of investigating the relationship between problem solving skills with self-efficacy and social adjustment of Kermanshah female students. Methodology : This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional from type of correlational. The study population was female high school students in Kermanshah city in the 2021-2 academic year with number 4100 people, that the sample size based on Krejcie and Morgan table was estimated 350 people who were selected by cluster method. Data were collected with using the problem solving skills inventory (Hepner and Patterson, 1982), self-efficacy scale (Scherer et al., 1982) and social adjustment subscale in adjustment inventory (Sinha & Singh, 1993) and their face validity was confirmed by experts and their reliability was determined by Cronbach's alpha method were obtained 0/80, 0.82 and 0.87, respectively. To analyze the data were used from the methods of Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model in SPSS software. Finding : The findings showed that problem solving skills and its dimension including problem solving confidence, approach-avoidance style and personal control had a positive and significant correlation with self-efficacy and social adjustment of female students. Also, the findings showed that the dimensions of problem solving skills were able to significantly predict the self-efficacy and social adjustment of female students (P<0.001). Conclusion : The results indicated the effective role of problem solving skills in predicting self-efficacy and social adjustment of female students. Therefore, education system specialists and planners to improve their self-efficacy and social adjustment can promote their problem-solving skills.
۸.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: درمان شناختی رفتاری اضطراب افسردگی سرسختی روان شناختی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
پژوهش حاضر، باهدف اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان شهر کرمانشاه در سال 99-1398 انجام شده است. پژوهش حاضر، جز طرح های آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. شرکت کننده های گروه آزمایش 8 جلسه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث بهبود میزان اضطراب، افسردگی و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر و مفید بودن درمان شناختی-رفتاری بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان می باشد. نتیجه گیری می شود که درمان شناختی رفتاری بر بهبود نشانه های اضطراب و افسردگی و بهبود میزان سرسختی می تواند مؤثر واقع شود.
۹.

Provide a Model for Teaching Organizational Citizenship Behavior in the Education and Training Organization based on Data Theory Strategy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Education Education and Training organizational citizenship behavior Extra-role behavior

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
Purpose: The objective of the present study was to present a model for training organizational citizenship behaviors in the Education Organization based on grounded theory. Methodology: The present study was applied in terms of objective. For a rich description of the experiences, attitudes and perception of the interviewees towards training organizational citizenship behaviors, the qualitative research method was used and in particular grounded theory (systematic approach) was used to achieve a paradigm model. The population of this study included professors, university experts and directors of education in Kermanshah Province. Sampling in the present study was purposeful, in which 14 people were selected from the mentioned ones. In this study, interviews have been used to collect their views related to the training of organizational citizenship behavior in the Education Organization. Content validity was used to evaluate the validity of the construct and Cronbach’s alpha coefficient was used to evaluate the reliability. The research tool in this section was a questionnaire and for data analysis, SMART PLS3 and SPSS23 software were used. Findings: The results showed that causal conditions (employee empowerment; decentralization; and employee awareness of organizational citizenship behavior); axial phenomena (chivalry and forgiveness, conscientiousness; organizational spirituality; respect and esteem; and civic virtue); strategic factors (organizational contexts, fair and rapid feedback; observance of justice in the organization; policy making; and increasing employee motivation); confounding variables (personality traits; and cultural, social, political and economic conditions); background conditions (organizational culture, transformational leadership, and organizational support) and consequences (effectiveness and improvement of organizational performance; employee satisfaction; organizational commitment, cooperation and participation) affect the training of organizational citizenship behavior in the Education Organization. Conclusion: The study results showed the effect of each of the different categories on the training of organizational citizenship behavior. So, to succeed in this regard, special attention should be paid to these categories. Therefore, in order to achieve higher effectiveness and proper hiring of employees with extra-role behaviors, the Education Organization should consider and implement the necessary program and preparation for training organizational citizenship behaviors.
۱۰.

رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب شهر خلاق فرهنگی کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران میانی و پایه ادارات کل دستگاه های اجرایی شهر کرمانشاه با تعداد جامعه ی آماری 145 بود، که براساس فرمول کوکران، نمونه برابر با 108 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد حکمرانی حکمرانی خوب OPM و CIPFA (2004) و شهر خلاق فرهنگی محقق ساخته می باشد، که روایی آن ها با روایی سازه؛ و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 وSMART PLS 2  تحلیل شدند. کیفیت مدل اندازه گیری با آزمون cv.com و مدل ساختاری با آزمون cv.red تأیید شد و هم چنین کیفیت مدل نهایی پژوهش با توجه به شاخص GOF که 524/0 شده است، نشان داد که مدل از برازش قوی برخوردار است. هم چنین مقدار R 2 برابر 383/0 شد که قوی ارزیابی می شود. یافته ها: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیر حکمرانی خوب بر متغیر شهر خلاق فرهنگی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. مؤلفه های حکمرانی خوب شامل: نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف و پاسخ گویی بر شهر خلاق فرهنگی تأثیر مثبت و مستقیم و مؤلفه های ارتقا ارزش ها، شفاف سازی و ظرفیت سازی بر متغیر شهر خلاق فرهنگی تأثیر نداشتند و هم چنین متغیر حکمرانی خوب بر مؤلفه های شهر خلاق فرهنگی (به جز تقویت تکثرگرایی فرهنگی) تأثیر مثبت و مستقیم داشت. نتیجه گیری: می توان گفت که توجه به حکمرانی خوب در ادارات و دستگاه های اجرایی، می تواند در بروز شهر خلاق فرهنگی نقش سازنده ای داشته باشد.
۱۱.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی هنرستان فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اساتید کارآفرینی و با تکنیک دلفی پرسش نامه اولیه برای اجر در بخش کمی تدوین شد. پایایی پرسشنامه به دست آمد. جامعه آماری پژوهش1- متخصصان کارآفرینی در بخش کیفی و 2- هنرآموزان هنرستان فنی و حرفه ای در بخش کمی بودند. در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش خوشه ای طبقه ای نمونه گیری به عمل آمد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و اصلاح نتایج بخش کیفی نشان داد که پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای ابزاری چند بعدی و دارای 9 مؤلفه و 59 خرده مؤلفه است که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتند از: آموزش کارآفرینی، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری، مدیریت و سازماندهی هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت های تجاری و مدیریتی، محتوی، توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی و شیوه آموزش. برای آزمون ابزار از تحلیل مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و آزمون های برازش مدل و پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
۱۲.

اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: بازی درمانی رویکرد شناختی رفتاری رشد اجتماعی هراس اجتماعی کودکان دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری در رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان دبستانی پایه اول در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97 - 1396 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح پیش آزمون - پس آزمون گروه های نامعادل استفاده شد. در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند و مقیاس هراس اجتماعی، 30 کودک که دارای رشد اجتماعی پایین و هراس اجتماعی بالابودند به عنوان گروه نمونه انتخاب شد و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری هفته ای دو بار به مدت 40 دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری باعث افزایش رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن بازی درمانی و مفید بودن استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری در ارتقاء رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی این کودکان است. ازاین رو می توان نتیجه گرفت روش بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری، در رشد اجتماعی و هراس اجتماعی کودکان مؤثر بوده است.
۱۳.

Design and Validation of the Questionnaire for Organizational Factors Affecting the Transfer of Learning to the Workplace(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning transfer to the workplace organizational factors grounded theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
Purpose: The aim of this study was to design and validate the questionnaire of organizational factors affecting the transfer of learning to the workplace in Islamic Azad Universities of the west of Iran. Methodology: The method of data collection was mixed of sequential exploratory design type. Qualitative data was collected through semi-structured interview with 15 people including faculty members and specialists of training and human resource development who were selected through purposive sampling of theoretical and snowball sampling type. The analysis of qualitative data was carried out through grounded theory method. In quantitative section, researcher-made questionnaire was investigated by 11 experts and its relative content validity was calculated. In this way, the validity of the questionnaire was verified by the specialists and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (0/873). Afterwards, the final version was distributed among 309 employees from the universities. To validate the designed tool, confirmatory factor analysis was used. SPSS and Lisrel software were used for this purpose. Finding: In the qualitative section, 25 components were identified which were presented in paradigmatic model template including 6 dimensions; causal conditions, core phenomenon, context conditions, intervening conditions, strategies and consequences. The quantitative stage results showed that fit indices, factor loads and t-values obtained from each criterion were fit and the 6 main dimensions and their factors had the ability to explain the variable of learning transfer. Conclusion: The organizational factors, especially organizational culture, have an important place in learning transfer due to their role as facilitator and stimulator.
۱۴.

توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی براساس تفکرخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: طراحی معیارهای طراحی فضاهای آموزشی تفکر خلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۰۷
هدف این پژوهش توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس مدل تفکر خلاق است. روش مطالعه، توصیفی- پیمایشی از نوع نظرسنجی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای تهران به تعداد 36 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته بر اساس سؤالات تحقیق است که به در مقیاس لیکرت انجام شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ 74% به دست آمد. نتایج با استفاده از آزمون z تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل آماری  قرار گرفت.   بر اساس نتایج، z به دست آمده برای معیار رنگ برابر با  8.98 ، برای معیار نور برابر با  6.58، برای معیار صدا (صوت) برابر با  3.52 ، برای معیار شرایط حرارتی (گرمایش) برابر با  06, 2 بود. لذا می توان نتیجه گرفت که بین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و افزایش تفکر خلاق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی در سطح 5% رابطه معناداری وجود دارد.
۱۵.

تحلیل سؤال های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل سؤال شاخص های روان سنجی طبقه بندی شناختی اندرسون و کراتول علوم تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
هدف پژوهش حاضر تحلیل شاخص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سؤال های امتحان علوم تجربی پایه نهم استان کرمانشاه در خرداد 1395 بر اساس طبقه بندی اندرسون و کراتول بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع ارزشیابی بود. جامعه آماری شامل برگه های امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم مدارس پسرانه ناحیه 1 کرمانشاه بوده که تعداد آن ها 2007 برگه بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی نسبی تعداد 323 برگه از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از فرمول های ضریب دشواری، ضریب تمیز، ضریب روایی محتوایی لاشه، ضریب پایایی کودر-ریچاردسون، ضریب آلفای کرانباخ و چک لیست اهداف شناختی طبقه بندی اندرسون و کراتول. یافته های پژوهش نشان داد سؤالات از ضریب دشواری مناسب و ضریب تمیز بالایی برخوردار بوده اند. ضریب روایی سؤالات و ضریب پایایی سؤالات عینی، پایین، اما ضریب پایایی سؤالات غیر عینی بالا بود. در مطابقت سؤالات با ابعاد فرایند شناختی و دانش طبقه بندی شناختی اندرسون و کراتول، بیشتر سؤالات در سطح به یادآوردن و در بعد دانش امور واقعی بوده و هیچ سؤالی در حیطه فرایندهای شناختی ارزشیابی کردن و آفریدن و بعد دانش فراشناختی طرح نشده بود.
۱۶.

طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال یادگیری به محیط کار عوامل سازمانی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف: هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بود. روش: پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری شامل صاحب نظران حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب کشور بود که از طریق نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از آن ها، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تحلیل هم زمان مصاحبه ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها حاکی از 25 مؤلفه شامل ساختار سازمانی، قابلیت های سازمانی، منابع مالی و کالبدی، فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگ تعالی مداری،  فرهنگ گشودگی، سیاست ها و قوانین سازمانی، ویژگی های شغلی، جایگاه سازمانی آموزش، توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی، توسعه فرهنگ مشارکت و کار تیمی، نهادینه سازی تجربه و خبرگی در سازمان، مدیریت کارراهه، مدیریت عملکرد، بازنگری و پالایش قوانین و مقررات، خلق فرصت های کاربرد، ارتقاء تعاملات علمی، ارتقاء جایگاه واحد آموزش، کاهش فرسودگی شغلی، توسعه قابلیت ها و خلاقیت کارکنان، افزایش اثربخشی آموزش های سازمانی و افزایش موفقیت سازمانی بود که در قالب مدل پارادایمی ارائه شدند.
۱۷.

نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی,رابطه ای و واکنشی کلامی- پیش فعالی کودکان پرخاشگر

کلید واژه ها: پرخاشگری جسمانی پرخاشگری رابطه ای پرخاشگری واکنشی کلامی - پیش فعالی نمایش عروسکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکلات جسمانی، رابطه ای و واکنشی کلامی- پیش فعالی کودکان پرخاشگر انجام گرفت. روش انجام کار شبه تجربی در قالب طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل 12 پسر 5 تا 6 ساله که در سال تحصیلی 95 به مرکز مشاوره آموزش وپرورش کرمانشاه ارجاع داده شده بودند و در پس آزمون پرسش نامه پرخاشگری شهیم (1385) نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل روش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرخاشگری مشخص شود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس برای اندازه گیری های مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش معلمان و والدین گزارش کردند که روش آموزشی مبتنی بر نمایش عروسکی نشانه های پرخاشگری جسمانی، رابطه ای و واکنشی کلامی – پیش فعال را در کودکان کاهش می دهد. بدین ترتیب می توان گفت نتایج به دست آمده، قابلیت کاربرد شیوه آموزشی نمایش عروسکی و ساختار آن را در کاهش مشکلات جسمانی، رابطه ای و واکنشی کلامی- پیش فعالی کودکان پرخاشگر نشان می دهد.
۱۸.

Investigating the relationship between thinking styles and creativity, Tendency to Innovation and academic motivation in students(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: thinking styles Creativity Tendency to Innovation Academic Motivation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
This research has been designed and implemented with the aim of determining the arbitrariness of thinking styles with creativity, orientation Tendency to innovation and academic motivation in students. The research method was descriptive-correlational and the sample consisted of 309 undergraduate students in the department of Islamic Azad University, Kermanshah, which was selected by stratified random sampling method. They are in this research, we used the Sternberg-Wagner thinking styles questionnaire to determine the style of thinking and also to assess the creativity of Randsip's standardized questionnaire. To determine the tendency for innovation, a researcher-made questionnaire with Likert's comparison and also to assess the degree of academic motivation The standard questionnaire (Valerand) has been used. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods including mean, mean, faces, variance, standard deviation, tables and graphs of inferential statistics including multivariate regression. The results of the research show that there is a significant relationship between the modes of thinking, external, exequatur, legislator, individualist, jirgas, conservative, informal, conservative, there is no positive and significant relationship between creativity and open mindedness of secretary, internal, general, and versatility. There is also a positive and significant relationship between all styles of thinking with tendency to innovation. With educational motivation, there was a significant relationship between general and supportive thinking styles, while in other styles there was no meaningful relationship with academic motivation. Based on this, it is suggested to guide and encourage students to pay attention Creativity and innovation, as well as academic motivation in universities and educational institutions, should be designed and implemented in accordance with the type and style of thinking of students. Also, the creativity of innovation and motivation for exploitation in the environments based on these components is maximized.
۱۹.

بررسی کاربرد قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاءکیفیت برنامه درسی دانشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه درسی عناصر برنامه درسی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیفیت آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی از دیدگاه متخصصین با استفاده از الگوی کیفیت برنامه درسی فرانسیس کلاین 4طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری در رشتههای برنامهریزی درسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاههای تهران )شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات( میباشد که از بین آنها تعداد پنجاه و چهار نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهی نه مولفهای بوده که شامل )هدف، محتوی، فعالیتهای یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروهبندی، مکان، زمان، سنجش( و چهل و دو گویه در مقیاس لیکرت میباشد که پس از تدوین، روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ 0/960محاسبه گردید. جهت تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی )فراوانی، درصد، میانگین، آزمونهای خیدو، fفیشر وآزمون تعقیبی دانکن( استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر نه مولفه، میانگین پاسخهای شرکت کنندگان بیشتر از حد متوسط بوده و مولفه اول با میانگین 4/1852و مولفه دوم با میانگین 3/6806به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کاربرد میباشند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین کاربرد قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نه مولفه آزمون شده اختلاف معناداری وجود دارد
۲۰.

نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: راهبردهای شناختی راهبردهای فراشناختی انگیزۀ پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۲
این مقاله بر اساس پژوهشی که به منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصین انجام یافته، تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. از تعداد هفتاد نفر متخصصین (برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، آموزش الکترونیکی ) دانشگاه های تهران ( شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ) پنجاه و هشت نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است با چهل و شش گویه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 8582 / 0 محاسبه گردیده است. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و آزمون خی دو، آزمون آنالیز واریانس (F فیشر)، آزمون دانکن و t دو نمونه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که از بین راهبرد های شناختی راهبرد تکرار و مرور و بسط و گسترش معنایی و سازماندهی هر کدام به ترتیب دارای نقش خیلی زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند و راهبرد بسط و گسترش معنایی بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت فراگیران دارد. و از بین راهبردهای فراشناختی، راهبرد برنامه ریزی، کنترل و نظارت و نظم دهی هر کدام به ترتیب دارای نقش زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند که راهبرد کنترل و نظارت بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت فراگیران دارد و تفاوت معنی داری بین نقش های راهبردهای شناختی و فراشناختی وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان