سوسن  لایی

سوسن لایی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۸
باوجود آنکه درباره اهمیت نقش پویندگی و تحرک در آموزش عالی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای پویندگی و تحرک بر دانشگاه ها را بسنجد ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با عنایت به نقش محوری پویندگی و تحول در آموزش عالی، در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد در پی تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی در دانشگاه ها هستیم. مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت و به منظور گردآوری اطلاعات و بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش عالی مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج نشان دهنده استخراج بالغ بر 390 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیزاحصاء 40 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل توسعه ظرفیت ها و قابلیت های چندگانه آموزش عالی به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (کادر هیات علمی مجرب، تنوع برنامه های آموزشی وپژوهشی، گسترش پژوهش های کاربردی، ظرفیت آموزش ترکیبی ،تعامل دانشگاه با صنایع، برنامه درسی انعطاف پذیر وکاربردی)،عوامل زمینه ای (امکانات آموزشی متعدد، انگیزه اساتید، جذب دانشجو درتمامی مقاطع، ارتباطات مناسب اجتماعی، توسعه سامانه های آنلاین)، شرایط مداخله گر(جذب وارتقاء ،توانمندسازی دانشجویان،سیاست های توسعه ای، تصویر مناسب از دانشگاهها)، راهبردها (دانشجویان خارجی،توانمندسازی منابع انسانی،ظرفیت های آموزشی جدید)، عوامل پس آیندی(در سطوح فردی-سازمانی) قرار گرفت.
۲.

Identifying and Prioritizing the Components of Blended Learning in Elementary Schools

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۳۸
The general aim of the present research was to identify and prioritize the components of blended learning in elementary schools. This mixed-method research is of sequential exploratory type. In the qualitative stage, the content analysis method was used while in the quantitative stage, the descriptive survey was applied. Participants of the qualitative part were professors of educational sciences, fifteen of whom were selected for interview in a targeted manner. In vivo, coding was used for data analysis. Finally over 150 indicators and 6 main components (1- tools, 2- contents, 3- teaching method, 4-design, 5-evaluation, and 6- learning theories) were achieved. The research community of the quantitative part included all headmasters and head teachers, experts, and teachers of elementary schools in west Islamabad, in 2017-2018 academic year. Out of 650 individuals, 242 individual were selected through a stratified random sampling method with Morgan table. A questionnaire was designed and distributed based on the findings whose face validity was confirmed by the professors with the reliability of 0.87.  For descriptive analysis, the central and dispersion parameters were used, and for inferential analysis, the Smirnov test, Friedman test were applied using SPSS & LISREL. In addition to confirming and explaining the components, the findings showed that the internal correlation between the six components of the blended learning education is positive and meaningful, meaning that the application and promotion of each component in a combination allows the application, enhancement and strengthening of the other components.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان