میلاد هوشمند چایجانی

میلاد هوشمند چایجانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

اخلاق حرفه ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه تغییرات مداوم محیطی و گستردگی رقابت سبب شده است تا پایداری در این محیط پرتلاطم برای مدیران امری حیاتی باشد. تحقیقات نشان داده اند که موفقیت سازمان ها در این امر تنها محدود به عوامل ملموس نبوده، بلکه عوامل ناملموسی مانند؛ اخلاق حرفه ای تأثیرات قابل ملاحظه ای بر عملکرد پایدار بنگاه های تجاری دارند. در همین راستا پژوهش حاضر، در دو مطالعه کیفی و کمی (آمیخته-دوفازی زنجیره ای)، به بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد پایدار پرداخته است. بر این اساس ابتدا، با استفاده از طرح پژوهش تحلیل محتوا (بررسی مبانی نظری و نظر 8 خبره حوزه مدیریت و اخلاق)، ابعاد و شاخص های اخلاق حرفه ای با استفاده از نرم افزار MAXQDA تبیین شده و سپس با توزیع پرسشنامه میان 163 تن از مدیران و سرپرستان شرکت های کوچک و متوسط تولیدی مواد غذایی تهران، الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد برازش و آزمون قرار گرفت. بر این اساس ضمن دسته بندی شاخص های اخلاق حرفه ای در دو بعد؛ فردی و سازمانی، مشخص گردید که تمامی فرضیه ها، مبنی بر تأثیر هر یک از ابعاد فردی و سازمانی اخلاق حرفه ای بر هر یک از ابعاد عملکرد پایدار (پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی) در سطح معناداری 95 درصد مورد تائید قرار گرفتند.
۲.

تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه ها

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
امروزه مناطق آزاد، به خصوص در کشورهای درحال توسعه، به عنوان ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی مورداستفاده قرار می گیرند. این مناطق با داشتن بسترهای قوی حمایتی (منابع، قوانین، سیاست ها، ارتباطات و غیره) عملکرد شرکت های مستقر در خود را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین در پژوهش حاضر با نگاهی استراتژیک به این بستر اقتصادی از دو منظر بیرونی (بررسی تأثیر عوامل نهادی) و درونی (بررسی قابلیت های پویای بهره برداری و اکتشاف) به بررسی پایداری در عملکرد شرکت های مستقر در منطقه آزاد انزلی پرداخته شد. به این منظور نظرهای 151 شرکت فعال مستقر در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی (هر شرکت یک مدیر ارشد) با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل صورت گرفته با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS حاکی از آن بود که نخست، عوامل نهادی بر عملکرد پایدار و دوسوتوانی (به عنوان قابلیتی ترکیبی از بهره برداری و اکتشاف) شرکت های مستقر در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اثر دارد. دوم، دوسوتوانی ضمن تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز بر عملکرد پایدار این شرکت ها تأثیر دارد.
۳.

بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته شده در تعهد و بهره وری تیم های کاری

کلید واژه ها: رهبری تعهد گروهی رهبری اشتراکی بهره وری گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
با توجه به تنوع و تعدد تغییرات در محیط امروزی سازمان ها، رهبری و به طور اخص توسعه رهبری در سال های اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. برای آنکه سازمان ها بتوانند در عصر حاضر به طور مستمر بر رشد و ارتقای خود بیافزایند، دیگر نمی توانند بر تصورات ساده رهبری بالا به پایین و یا فرآیند فرمان و کنترل تکیه زنند. در این میان توجه به اهمیت مداخله پیروان در فرآیندهای رهبری و ایفای نقش رهبر به اقتضای زمان از سوی آن ها مورد توجه خاص محققان حوزه رهبری قرارگرفته است. لذا مطالعه حاضر نیز با این هدف؛ اثر همزمان رهبری به اشتراک گذاشته شده بر تعهد و بهره وری تیم های کاری در حوزه آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا اعضای هیئت علمی 70 گروه آموزشی دانشگاه گیلان به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، داده های تجمیع شده از 271 نفر از آنها (در قالب 70 نمونه نهایی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 برازش مدل های اندازه-گیری و ساختاری به همراه پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که رهبری به اشتراک گذاشته شده هم بر تعهد و هم بر بهره وری تیم های کاری موردمطالعه اثر مثبت داشته است. نتایج همچنین حاکی از اثر مثبت تعهد تیمی بر بهره وری تیم های کاری بود.
۴.

بررسی تأثیر سبک رهبری راهبردی بر چابکی سازمانی با رویکرد «منبع محور»(مورد مطالعه: د انشگاه علوم انتظامی امین)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۴
زمینه و هد ف: د ر جهان امروزی روند توسعه و پیشرفت به سمت و سویی حرکت می کند که مسئله ی «عملکرد » پرسشی اساسی برای محققان است. د ر این راه، رویکرد ها و راهبرد های مختلفی ارائه شد ه اند . د ید گاه «منبع محور»(تمرکز بر منابع با ویژگی های خاص) و چابکی سازمانی(انعطاف پذیری و پاسخ گویی سریع به تغییرات محیطی) ازجمله ی این رویکرد ها است. د ر این میان سازمان های نظامی ضمن مواجهه با تغییرات و تحولات د ر عرصه ی نظامی(نرم افزاری و سخت افزاری)، با د ر اختیار د اشتن منابع عظیمی از سرمایه های انسانی، قاد ر به اجرای اصول منبع محوری و چابکی د ر خود هستند . بد ین ترتیب می توان با نگرش استراتژیک د ر عرصه ی هد ایت و رهبری نیروهای نظامی، از آن به عنوان راه حلی برای حرکت به سمت ساختن سازمان های نظامی چابک استفاد ه نمود . روش: این پژوهش از لحاظ هد ف، توصیفی-کاربرد ی و به لحاظ گرد آوری د اد ه ها، پیمایشی است. برای جمع آوری د اد ه ها از پرسش نامه استفاد ه شد ه و نظر تعد اد 402 نفر از افسران، کارمند ان و د انشجویان د انشگاه علوم انتظامی بررسی شد ه است. به منظور تجزیه و تحلیل د اد ه های پژوهش، از الگو سازی معاد لات ساختاری با استفاد ه از نرم افزارSmart PLS 2 ا استفاد ه شد و الگو پژوهش د ر سطح اند ازه گیری، ساختاری و کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه گیری: تحلیل د اد ه ها، لزوم توجه به نیروهای نظامی به عنوان سرمایه های انسانیِ با ارزش از طریق رهبری راهبرد ی فرماند هی را نشان د اد و مشخص شد که رهبری راهبرد ی و منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناد اری بر چابکی سازمان های نظامی د ارند .
۵.

برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تبلیغات شفاهی نگرش به برند تصویر برند برند شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۹۲۶
هستند تا بازده سرمایهگذاریهای خود را بالا ببرند. یکی از ارزانترین و البته ارزشمندترین مسیرهای توسعه گردشگری، توجه به تبلیغات شفاهی بوده که توجه بسیاری از مجریان و محققان را به خود معطوف نموده است. برای این منظور میتوان با نگاهی متفاوت به نیروهای نظامی، آنها را به عنوان یک منبع تبلیغات شفاهی ملاحظه و مورد توجه قرار داد. چرا که هرساله تعداد زیادی نیروی نظامی در حال آموزش و خدمت در پادگانهای مستقر در شهرهای مختلف میباشند که میتوانند به عنوان ابزارهای تبلیغات شفاهی برای شهر مربوطه عمل نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات محل خدمت سربازان بر تبلیغات شفاهی آنها به واسطه رضایت آنها از کیفیت خدمات، تصویر و نگرش آنها نسبت به شهر محل خدمت است. روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف توصیفی-کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها، پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده که ضمن آن 390 نفر از نیروهای وظیفه پادگانهای شمال و شمال شرق تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و طی آن با دادههای جمعآوری شده از نمونه مورد smart PLS استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرمافزار 2 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: نتایج حاکی از معناداری؛ تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران و تصویر برند، تأثیر رضایت و تصویر برند بر نگرش نسبت به شهر محل خدمت و تأثیر رضایت، تصویر برند، نگرش نسبت به شهر محل خدمت بر تبلیغات شفاهی است. کیفیت خدمات، برند شهری، تصویر برند، نگرش به برند، تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان