مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 2 زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 8) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر سرمایه روانشناختی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ادراک شده با نقش میانجی تمایل به خرید مصرف کننده (موردمطالعه: تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به خریدمصرف کننده سرمایه روانشناختی کارآفرینانه کیفیت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۸۵
امروزه تعاونی های تولید و توزیع در کشور، یکی از اهداف توسعه اقتصادی می باشد که مسئول خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان شهرستانی را برعهده دارند که در این راستا تمرکز بر کیفیت خدمات و تمایل مشتری نقش مهمی را ایفا می کند. بنابراین هدف ازپژوهش حاضر، بررسی تاثیرسرمایه روانشناختی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ادراک شده با نقش میانجی تمایل به خرید مصرف کننده در تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره شهر بود. پژوهش حاضر، از جنبه هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، اعضاء تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره شهر به تعداد 422 نفر بودند که حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران 201 نفرتعیین گردید. مدل ساختاری وآزمون فرضیه ها ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری بااستفاده از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 انجام شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد متغیر سرمایه روانشناختی کارآفرینانه با میانجی گری تمایل به خریدمصرف کننده بر کیفیت خدمات ادراک شده تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که  بین سرمایه روانشناختی کارآفرینانه و کیفیت خدمات ادراک شده، سرمایه روانشناختی کارآفرینانه و تمایل به خریدمصرف کننده و کیفیت خدمات ادراک شده و تمایل به خریدمصرف کننده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.
۲.

تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی (موردمطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، شهر اراک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به برند هویت مجازی (هویت آی تی) خود ارجاعی فناوری تعاملی واقعیت افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۹۳
با ظهور کسب وکار های اینترنتی، در های زیادی جهت اشتغال و توانمند سازی اقتصاد ایجاد گردید و به تبع فروشگاه ها و برند های خرده فروشی متعددی نیز شروع به ارائه خدمات فروش در فضای اینترنت نمودند. ایجاد عشق به برند در مشتریان اینترنتی و مصرف کنندگان می تواند منجر به حفظ و وفاداری آنان به برند شود و لذا پیشرفت فناوری، امکاناتی همچون شبیه سازی استفاده و پرو مجازی محصول را با استفاده از فناوری واقعیت افزوده در اختیار برند های خرده فروشی اینترنتی، در جهت جذب مشتری و حفظ مصرف کنندگان قرار داده است. پژوهش حاضر باهدف مطالعه حوزه خرده فروشی اینترنتی و مقوله ایجاد عشق به برند از طریق فناوری جدید واقعیت افزوده به بررسی تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی پرداخته است. داده ها به وسیله پرسشنامه از نمونه ای شامل 216 نفر از مصرف کنندگان و خریداران اینترنتی در قلمرو شهر اراک در سال 1399 گردآوری شده است. فرضیه های پژوهش حاضر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شده و تمامی فرضیه ها تائید شدند. یافته ها نشان می دهد که سازوکار های روانی بر عشق به برند و هویت مجازی از طریق خود ارجاعی تأثیر مثبت دارد.
۳.

شناسایی ابعاد و مولفه های فناوری ارتباطات در راستای توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری ارتباطات توانمندسازی زنان کارآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه فن آوری اطلاعات که از آن به عنوان فن آوری های نوین یاد شده، با ایجاد تحولات شگرف ، فرصت های جدید را در بازار کار فراهم نموده است. روش پژوهش آمیخته (کیفی ، کمی) است. نمونه گیری در مرحله اول به شیوه هدفمند و بر اساس اشباع نظری 15 نفر ، در بخش دوم زنان کارآفرین در کسب و کار کوچک در تهران  به روش نمونه گیری تصادفی ساده 92 نفر بر اساس فرمول کوکران در نظر گرفته شد بودند  .  داده ها توسط نرم افزار Spss و Smart Pls مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه  استخراج شده از مرحله دلفی استفاده شد در مدل فناوری ارتباطات از پرسشنامه با 3 بعد (سودمندی ادراک شده، سهولت در استفاده و استفاده برای حمایت از فروش مستقیم) و 13 گویه و به منظور سنجش متغیر توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار از پرسشنامه با 4 بعد  (صلاحیت، کنترل درک شده، درونی سازی هدف و تاثیر ) و 11 گویه استفاده شد.  همچنین ازمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که  سودمندی ادراک شده، سهولت در استفاده و استفاده برای حمایت از فروش  مستقیم بر توانمندسازی زنان کارآفرین در کسب و کار تاثیر دارند.
۴.

اثرسنجی جاذبه های تبلیغاتی احساسی و منطقی در نگرش نسبت به برند شرکت (مورد مطالعه شرکت عالیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاذبه های منطقی جاذبه های احساسی نگرش نسبت به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
در جهان حال حاضر رقابت بسیار زیادی میان شرکت های مختلف در جهت جلب توجه مخاطبان به سمت آگهی های تبلیغاتی وجود داشته و هرکدام از این شرکت ها از روش های گوناگونی بدین منظور استفاده می کنند. یکی از این راهکار ها، استفاده از جاذبه های تبلیغاتی موجود در پیام های بازرگانی می باشد. پژوهش پیش رو خواهان یافتن پاسخ این سوال می باشد که آیا استفاده از جاذبه های تبلیغاتی موجود در پیام های تجاری موجب تغییر نگرش افراد نسبت به برند شرکت می شود یا خیر. با توجه به توانایی به استفاده از نتایج این پژوهش، تحقیق حاضر از گروه کاربردی و پیمایشی بوده و مدیران بازاریابی میتوان از نتایج آن در برنامه ریزی های آتی خود استفاده نمایند. مورد مطالعاتی این تحقیق، شرکت عالیس بوده و جامعه آماری آن، مخاطبان برند نوشیدنی های عالیس می باشد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه، در نرم افزار SPSS  تحلیل شده و پس از انجام آزمون های مرتبط، روایی و پایایی پرسشنامه به اثبات رسید. سپس اطلاعات به نرم افزار AMOS  انتقال داده شد تا در این نرم افزار با استفاده از تکنیک حل معادلات ساختاری یا SEM نتایج و فرضیه ها تحلیل گردد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بود که استفاده از جاذبه های احساسی و منطقی در پیام ها و آگهی های تبلیغاتی منجر به تاثیر مستقیم و مثبت بر روی مصرف کننده می گردد. که این امر می تواند دلیلی بر ایجاد واکنش های منطقی و احساسی در مخاطب باشد. همچنین بر اساس این تحقیق مشخص گردید که تاثیرات مثبت جاذبه های منطقی و احساسی تبلیغات بر روی واکنش های منطقی(شناختی) و احساسی(عاطفی)، می تواند باعث تغییر و ایجاد نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به برندگردد.
۵.

نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین(مورد مطالعه:مدیران پیج های لباس زنانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه نوآوری باز مجاورت تفاوت فرهنگی مدیریت اطلاعات جااندازی شبکه بین المللی عملکرد بین المللی رقابت پذیری پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۶
این تحقیق نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری نرم افزارWARP-PLS در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه مدیران فروشگاهای اینستاگرامی ساکن شهر تهران است از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 384 نفرمی باشد.جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 192نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای  شبکه های اجتماعی بر عملکرد  کارآفرینی زنان در میان مدیران  پیج های لباس زنانه (55/3) تنوع شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(65/1) پیوند شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(45/1)در میان مدیران  پیج های لباس زنانه تأثیر معنادار دارد.
۶.

بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت برند اثربخشی هویت برند وفاداری به برند ایجاد وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
در بازار امروز برندهایی موفق هستند که مدیران بتوانند وفاداری در مشتری را ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان (پوشاک ورزشی آدیداس) می پردازد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و جامعه این پژوهش مجموعه مشتریان نمایندگی ها ی آدیداس در سطح شهر تهران می باشد . بدین منظور نمونه ای به حجم 384 نفر (با توجه به جامعه آماری نامحدود) از نمایندگی ها ی این برند در شهر تهران انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید، پرسشنامه ای ک روایی سازه آن از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت. سپس به منظور تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ، از مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 22 و نخسه72/8 لیزرل  استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که هویت برند بر کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارند و همچنین هویت برند تاثیر غیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارد. هنگامی که مشتری با برندی خاص هویت یابی می کند، این امر بر قضاوت وی نسبت به برند مورد نظر اثر مثبت گذاشته و در نهایت، سبب وفاداری می گردد. پس می توان گفت که هویت برند از طریق کیفیت محصول، ارزش درک شده و اعتماد به برند  موجب وفاداری مشتریان می شود.
۷.

تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی معاهده سرمایه گذاری دو جانبه ریسک سیاسی ثبات دولتی نظم و قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۶
کشورهای در حال توسعه، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تنظیم و ​آن را مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی می دانند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گفته شده است بنابراین به پیروی از مطالعه نئومایر و اپیس (2005 )  داده های 51 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1381 – 1396 جمع آوری و از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا و نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد : 1) کشورهای در حال توسعه که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بیشتری با کشورهای توسعه یافته منعقد می کنند، جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری دریافت می کنند( 961/0 ). 2) تاثیر مثبت امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه زمانی بیشتر است که شاخص بین المللی ریسک کشوری پایین باشد یعنی در محیطی با ریسک بالا، در حالی که اثر مثبت معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان ریسک سیاسی کاهش می یابد، تاثیر حتی در سطوح بسیار پایین ریسک همیشه مثبت است 3) عبارت تعاملی بین محدودیت های سیاسی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ناچیز است ( 0076/0 )، در حالی که با ثبات دولتی منفی و معنی دار ( 0011/0- ) است. 4) عبارت تعاملی بین کیفیت سازمانی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه به لحاظ آماری با علامتی منفی، معنی دار ( 002/0- ) است. این امر نشان می دهد که عملکرد معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بعنوان جایگزینی برای کیفیت سازمانی بالا، مناسب است.
۸.

الگوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در مراحل عمر استارت آپ های الکترونیکی در ایران (مطالعه پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی بازاریابی کارآفرینانه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
بازاریابی کارآفرینانه توسط افرادی شکل می گیرد که چارچوب های سنتی بازاریابی را متناسب با وضعیت خاص شرکت خود تطبیق می دهند و بواسطه محدودیت منابع در آغاز فعالیت و در ادامه در مراحل گوناگون عمر کسب و کار خود، آمیخته بازاریابی ویژه ای را به کار می بندند و لذا آمیخته بازاریابی سنتی پاسخگوی آنها نخواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در هر یک از مراحل عمر استارت آپ های الکترونیکی در ایران و پاسخگویی به چالش فوق است. پژوهش حاضر در قالب فلسفه پدیدارشناسی به عنوان یکی از سنت های رایج عقلانی روش های کیفی که به عنوان یک روش تحقیق در زمینه کارآفرینی، مطرح می باشد، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارآفرینان ایرانی فعال در حوزه استارت آپ های الکترونیکی هستند. با توجه به نیاز به وجود چند ویژگی ضروری در میان اعضای نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه عمیق بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز توسط روش هفت مرحله ای کلایزی صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش در رابطه با چگونگی الگوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، مشاهده گردید که در مرحله جنینی، کودکی، رشد و بلوغ چهار مقوله محصول، قیمت گذاری، ترویج و تکنولوژی با مفاهیم متغیری شکل دهنده مضمون آمیخته بازاریابی هستند.
۹.

بررسی عوامل ورزش های بومی محلی در توسعه گردشگری ورزشی(مطالعه موردی: استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه صنعت گردشگری گردشگری ورزشی ورزش های بومی - محلی یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل های لازم برای گسترش این صنعت است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی، کارشناسان بخش گردشگری، اساتید دانشگاه در سطح شهر یزد تشکیل دادند که تعداد 320 نفر بودند و حجم نمونه موردبررسی طبق جدول مورگان 175 نفر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که عوامل گسترش ورزش های بومی و محلی، برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی، برگزاری جشنواره های ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت ها در ارتباط ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت های اماکن اقامتی و حمل ونقل عمومی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی و برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی دارای بیشترین اولویت (76/4) و عامل برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی دارای کمترین اولویت (12/4) بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل ورزش های بومی محلی بر توسعه گردشگری ورزشی استان یزد مؤثر است.
۱۰.

تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امضای برند عملکرد برند نگرش به برند آگاهی از برند شهرت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف از پژوهش تعیین میزان تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند در هتل های شهر اصفهان  است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان وفادار و دائمی هتل های سه ستاره و بالاتر شهر اصفهان تشکیل دادند .حجم نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 384 نفر به دست آمد. که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه  با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای امضای برند 822/0 ، عملکرد برند 855/0 ، نگرش به برند 888/0 ، آگاهی از برند 911/0، شهرت برند 922/0 برآورد شد نتایج نشان داد که امضاء برند بر نگرش به برند با ضریب تأثیر555/0، امضاء برند بر آگاهی از برند با ضریب تأثیر333/0، آگاهی از برند بر نگرش به برند با ضریب تاثیر 433/0، آگاهی از برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 377/0، نگرش به برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 777/، شهرت برند بر عملکرد برند با ضریب تاثیر 455/0 تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این  پژوهش ، اطلاعات کاملاً صحیح، درست و شفافی در خصوص تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند ارائه می دهد. این نتایج می تواند برای مدیران در هتل های شهر اصفهان نقشه راهی در جهت تقویت و بهبود وفاداری  مشتریان گام بردارد.
۱۱.

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی (مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات بهاران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات توانمندسازی سرمایه اجتماعی خودکارآمدی بانوان کارآفرین شرکت فناوری اطلاعات بهاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۸۶
فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بسیار زیادی در ایجاد و افزایش خلاقیت و  نوآوری در عرصه کارآفرینی دارد زیرا رقابت اقتصادی را تسهیل و رشد اقتصادی طولانی مدت را پایدار کرده است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصادهای نوظهور، زنان نیز می توانند زندگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود را متحول کنند و شکاف های بسیاری را در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه از بین ببرند. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی می باشد. تعداد حجم نمونه، 132 نفر از بانوان شاغل در شرکت فناوری اطلاعات بهاران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد و تاثیر بین فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل و آزمون سوبل و آزمون معناداری R بررسی شد. آماره آزمون تی تک نمونه ای، بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده به طوریکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی در شرکت فناوری اطلاعات بهاران تاثیر دارد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و نقش مثبت و مهمی در ایجاد و تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی، پیوند آن با خودکارآمدی و در نهایت توانمندسازی زنان کارآفرین ایفا  می کند. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴