جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت دوره 3 تابستان 1402 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی تاثیر شخصیت کارمندان و دلبستگی به جریان کار بر رفتار مشتری مدارانه با نقش میانجی تعهد سازمانی

کلید واژه ها: تعهد سازمانی رفتار مشتری مدارانه شخصیت دلبستگی شغلی شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شخصیت کارمندان و دلبستگی به جریان کار بر رفتار مشتری مدارانه با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارمندان شعب بانک شهر در مشهد انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته که نمونه مورد پژوهش آن کارمندان شعب بانک شهر در مشهد می باشد، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر تایید و پذیرش فرضیه های پژوهش می باشد و نشان می دهد که شخصیت کارمندان بانک ( با ضریب 0.373و آماره 2.515) و دلبستگی آنها به شغلشان ( باضریب 0.256 و آماره 2.201) بر رفتار مشتری مدارانه تاثیر مثبت و معنی داری دارد و شخصیت کارمندان و دلبستگی به کار آنها نیز با ضرایب و آماره T به ترتیب (0.817 و 0.557 و 16.604 و 1.731) بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تعهد سازمانی نیز باضریب 0.606 و آماره 10.731 تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار مشتری مدارانه دارد. همچنین بین دلبستگی به جریان کار و شخصیت کارمندان با نقش میانجی تعهد سازمانی بر رفتار مشتری مدارانه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۲.

مدل سازی معادلات ساختاری رابطه حکمرانی ترکیبی با مکانیسم های خلق ارزش در آموزش و پرورش دشت آزادگان

کلید واژه ها: حکمرانی ترکیبی سازش در ارزش ها مخلوط کردن ارزش ها مشروعیت بخشیدن به ارزش ها دشت آزادگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
هدف اصلی این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری رابطه حکمرانی ترکیبی با مکانیسم های خلق ارزش در آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد. در این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان اجرا و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شاغل در اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد که برابر با10000 نفر بوده است. به روش تصادفی ساده تعداد 373 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی ترکیبی با پایایی 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته خلق ارزش با پایایی 79/0 استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی از آزمون های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی مدل از روایی همگرا به کمک میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و روایی واگرا به کمک آزمون فورنل و لارکر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های spss26 و smart pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین حکمرانی ترکیبی با سازش در ارزش ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین حکمرانی ترکیبی با مخلوط کردن ارزش ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین حکمرانی ترکیبی با مشروعیت بخشیدن به ارزش ها رابطه مثبت و معناداری دارد.
۳.

ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه های حکمرانی اداری با روش نظام مند و بررسی رابطه آن با ارتقاء سلامت سازمانی

کلید واژه ها: سلامت سازمانی مؤلفه حکمرانی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸
سازمان ها به مثابه موجودات زنده مواد و انرژی موردنیاز برای بقا را از محیط پیرامون می گیرند و متقابلا خدمات و یا محصولاتی را برای محیط فراهم می کنند بنابراین اگر سازمان بیمار باشد، بیماری اعضا و جامعه را به دنبال دارد. داشتن جامعه سالم بدون داشتن سازمان سالم غیرقابل تصور است. نبض سلامت اجتماع در گرو سلامت سازمان هاست. سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد. یکی از اقدامات لازم برای داشتن سازمان سالم، بی تردید نهادینه کردن حکمرانی اداری خوب در سازمان هاست. حکمرانی اداری مطلوب تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های پیشرفت سازمان هاست و دارای ابعاد اساسی است که آن را نسبت به سایر پارادایم ها متمایز می سازد. در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات مختلفی که در حوزه حکمرانی اداری و سلامت سازمانی صورت گرفته به این پرسش پاسخ دهد که عناصر اصلی حکمرانی اداری کدامند و چه رابطه ای با سلامت سازمانی دارد. بنابراین در این مطالعه بااستفاده از روش نظامند و سیستماتیک مولفه های حکمرانی اداری از پژوهشهای مختلفی که در این زمینه انجام شده است استخراج و مدلی ارائه گردید. این مؤلفه ها شامل عدالت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت قانون، مشارکت و فناوری هستند که بر سلامت سازمانی تاثیر دارند.
۴.

بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی قصد جابجایی کارکنان عجین شدن با کار مربیگری مدیریت رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
از زمان آغاز همه گیری کووید-19 در دسامبر 2019، این بیماری بر جنبه های متعددی از زندگی بشر، به ویژه اقتصاد جهانی در زمینه هایی مانند ناامنی شغلی، بیکاری، توسعه اقتصادی و سلامت تأثیر گذاشته است. این بیماری همه گیر کووید-19 منجر به محدودیت های جهانی و محلی شده است که تأثیر مخربی بر درآمد سازمان ها داشته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی در شهرداری مشهد است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که داده های این تحقیق از جامعه آماری کارمندان شهرداری مشهد جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین بازاریابی داخلی با عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت، رضایت شغلی و قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی با قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازاریابی داخلی با قصد جابجایی کارکنان بواسطه عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده محقق پیشنهادات کاربردی نیز ارائه نموده است.
۵.

بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند

کلید واژه ها: ثبات برند شخصیت برند خودانگاره برند وفاداری برند قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
کسب و کار، در دهه های اخیر، با استحکام و رشد چشمگیر و کاربرد روزافزون اطلاعات و ارتباطات مشخص شده است. رشد بخش بانکداری را می توان به افزایش عرضه و خدمات متمایز نسبت داد. این رشد همچنین افزایش تعداد مشتریان را فرض می کند و توسط شرکت هایی با انتخاب های استراتژیک هوشمند تجربه می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند در بانک آینده در شهر مشهد است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری در دسترس است که از مشتریانی که طی 10 سال گذشته به طور پیوسته با بانک آینده ارتباط مالی داشته اند، جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین سازگاری مفهوم برند با قصد خرید رابطه وجود ندارد. بین سازگاری مفهوم برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با وفاداری به برند رابطه وجود دارد. بین شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید رابطه وجود دارد.
۶.

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی با عملکرد بنگاه به واسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه عملکرد بنگاه رسانه های اجتماعی روابط مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
شرکتها سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد دارند و پتانسیل رشد در سالهای آینده را دارند. با این حال، شرکت های کوچک و متوسط همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستند که منجر به عملکرد ضعیف و کندی توسعه اقتصادی بلندمدت می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی با عملکرد بنگاه به واسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی در بیمه ایران است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که از کارمندان شرکت بیمه ایران جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین گرایش کارآفرینانه با رسانه های اجتماعی، عملکرد بنگاه، روابط مدیریتی رابطه وجود دارد. بین رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی با عملکرد بنگاه رابطه وجود دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه با عملکرد بنگاه بواسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی رابطه وجود دارد.
۷.

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت دوسوتوانی سازمانی عملکرد هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۳
دوسوتوانی سازمانی به توانایی یک شرکت در توسعه کشف امکانات جدید و بهره برداری از امکانات فعلی اشاره دارد. بهره گیری از منابع و توانایی های فعلی برای افزایش رقابت در بازار فعلی مورد نیاز است، در حالی که اکتشاف برای مقابله با نیازهای آینده آماده می شود. هر دو فعالیت برای دستیابی به عملکرد پایدار برای سازمان ها ضروری است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی درهتل های چهاروپنج ستاره مشهد است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری در دسترس است که از مدیران و کارکنان هتل های چهار و پنج ستاره مشهد جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد مدیریت کیفیت بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد هتل تاثیر دارد. دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد هتل تاثیر مثبت و معناداری دارد و مدیریت کیفیت از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد هتل تاثیر دارد.
۸.

تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک با در نظر گرفتن تاثیرات

کلید واژه ها: بازاریابی محتوای دیجیتال بازاریابی دهان به دهان تاثیرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
ظهور اینترنت در جهان منجر به ظهور گرایش هایی در استفاده از رسانه های اجتماعی در زندگی روزمره شده است به طوری که رسانه های اجتماعی فرصت های مختلفی را برای توسعه روابط بین کاربران رسانه های اجتماعی ایجاد می کنند. هدف این تحقیق تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی (مورد مطالعه: صنعت گردشگری مشهد مقدس) است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس است با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه از جامعه آماری صنعت گردشگری مشهد مقدس جمع آوری گردیده است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک تاثیر دارد. همچنین تاثیرات اجتماعی نقش میانجی در تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک دارد. در نهایت تاثیرات اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک تاثیر دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده محقق پیشنهادات کاربردی نیز ارائه نموده است.
۹.

بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت محصول جدید با قصد خرید به واسطه ارزش های ادراک شده

کلید واژه ها: خلاقیت در تولید محصولات جدید قصد خرید ارزش ادراک شده لوازم خانگی اسنوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
امروه یکی از سودآورترین صنایع در جهان، صنعت لوازم خانگی است؛ زیرا استفاده از لوازم خانگی پیشرفته درحال تبدیل شدن به متنوع ترین محصولی نسبت به برخی از منابع مشابه در بازار شده است؛ لذا بررسی مولفه های و معیارهای تاثیرگذار در قصد خرید مشتریان یکی از دغدغه های اصلی مدیران بازاریابی در این صنعت شده است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت محصول جدید با قصد خرید به واسطه ارزش های ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی اسنوا در شهر مشهد) است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی-همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان برند اسنوا که در پنج سال گذشته حداقل یک بار از محصولات این برند خرید کرده اند را تشکیل داده اند که بر اساس قانون 10 برابری روش سرانگشتی معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه برابر 265 نفر برآورد شد که به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس تحت وب بین اعضای نمونه توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 23 سوالی بومی سازی شده مبتنی بر پژوهش وو و همکاران (2022) بوده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده خواهد شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که ارزش سودمندگرایانه، رابطه بین جدید بودن محصولات بر قصد خرید را میانجی می کند و ارزش لذت گرایانه، رابطه بین معنی دار بودن محصولات بر قصد خرید را میانجی می کند. بین جدید بودن محصولات بر ارزش سودمندگرایانه و قصد خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین معنی دار بودن محصولات و ارزش لذت گرایانه و قصد خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ارزش سودمندگرایانه ادراک شده و لذت گرایانه ادراک شده بر قصد خریدرابطه مثبت و معناداری می گذارد.