آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

مقدمه: رقابت ورزشی در شرایط فشار روانی امری شایع است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین نوروفیدبک بر عملکرد رقابتی ورزشکاران ماهر تیر و کمان در خانواده های نظامی بود. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی و با طرح پیش و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. شرکت کنندگان 30 ورزشکار زن ماهر تیر و کمان راست دست سالم بزرگ سال ساکن شهر تهران و عضو خانواده های نظامی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. پس از رکوردگیری اولیه در شرایط رقابتی و با همگن سازی با توجه به رکوردهای اولیه، شرکت کنندگان در دو گروه تمرین نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 12 جلسه طی چهار هفته انجام شد.گروه کنترل در این مدت به تمرینات عادی خود پرداختند. پس ازآن رکوردگیری مجدد دو گروه در شرایط رقابتی به عمل آمد. نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در مرحله پس آزمون، عملکرد شرکت کنندگان گروه نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل پیشرفت معنی داری داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، تأثیر تمرین نوروفیدبک در ارتقاء عملکرد کمانداران ماهر موردتوجه قرار گرفت و بر استفاده از این روش در کنار تمرین بدنی برای رسیدن به نتایج بهتر در رقابت ها تأکید شد.

The effect of neurofeedback training on skilled archers’ competitive performance of military families

Introduction: Sport competition is common under stress. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on the competitive performance of skilled archers in military families. Method: This research was accomplished by semi-experimental method with pre-test and post-test design with control group. Participants were 30 skilled female right-handed archers, living in Tehran and members of military families, who were selected by available method. After the initial recording in competitive conditions and by homogenization according to the initial records, the participants were divided in two groups of neurofeedback training and control. The training protocol was performed for 12 sessions over 4 weeks. During this time, the control group practiced normally. After that, the two groups were again recorded in competitive conditions. Results: The results of Covariance analysis test showed that in the post-test stage, the performance of neurofeedback group participants had a significant improvement over the control. Conclusion: According to the findings of this study, the effect of neurofeedback training on improving the performance of skilled archers was considered and the use of this method along with physical training to achieve better results in competitions was emphasized.

تبلیغات