آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

نهادهای علم و فناوری به عنوان پیشران علم، دانش، صنعت و بازار همواره نقشی اساسی در نظام نوآوری بازی می کنند. به طور کلی می توان سه نوع از چنین نهادهایی را به رسمیت شناخت: نهاد علم شامل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی؛ نهاد فناوری همچون پارک های علم و فناوری، واحدهای تحقیق وتوسعه، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و نهایتاً نهاد بازار به معنای گسترده خود که دربردارنده بخش های صنایع، خدمات و کشاورزی است. از این رو، چگونگی ارتباط مؤثر، کارآمد و متعادل بین این سه نهاد می تواند در حکمرانی و سیاست گذاری علم و فناوری اثربخش باشد. در این مقاله سعی شده هر یک از سه نهاد فوق را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته، راهبرد های پیش روی هر یک را مبتنی بر ترجیحات مشارکت یا عدم مشارکت احصاء و از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل کنش های تعاملی، تجزیه و تحلیل کنیم. برای حل این بازی از روش تعادل کامل بازی های فرعی (SPE) استفاده شده و در آن حالت های انجام کنش، راهبرد های پیش رو، پیامد هر راهبرد، تعادل های نش و تعادل بازی های فرعی و کل بازی، از طریق فرم گسترده و فرم ماتریسی نیز ارائه شده است. تعادل حاصل از این بازی نشان می دهد که علی رغم وجود چندین تعادل نش در این بازی، تنها یک تعادل نش شامل مشارکت سه گانه هر سه نهاد به عنوان تعادل نهایی و بهینه قابل مشاهده است.  

Dynamic Game between Science and Technology Institutions

Institutions of science and technology system, as drivers of science, knowledge, industry and the market, always play a key role in Innovation Systems. Generally, three kinds of such institutions can be recognized: (i) Institution of science including universities and other higher-education institutions; (ii) Institution of technology such as science and technology parks, R&D units, research centers and knowledge-based enterprises; (iii) Institution of market in its wide meaning including industries, services and agriculture sectors. Considering each of these three institutions independently, we have analyzed their strategies based on the preferences of cooperating or non-cooperating through dynamic games with complete information. In order to solve this game, we have used the method of Subgame Perfect Equilibrium (SPE). As a result, we have shown modes of action, leading strategies, outcome of each strategy, Nash equilibria as well as sub-game equilibrium. Whole game is also shown in its extended and matrix form. Among several Nash equilibria, only one equilibrium was credible according SPE which is triple partnership between all institutions.

تبلیغات