آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

یکی از موضوعات اصلی اقتصاد این است که تغییرات جهانی تا چه اندازه باعث ایجاد فرصت های پیشرفت کشورهای در حال توسعه می شود. مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بر فرارسی تأکید داشته اما با این حال سیاست ها و راهبرد های فرارسی را برای تمامی کشورها یکسان در نظر گرفته است. در مکتب اقتصاد تکاملی، به مرور این نوع نگاه به فرارسی تغییر و این موضوع سبب علاقه کشورهای در حال توسعه به انجام مطالعات پیشرفت فناورانه و پیشی گرفتن آنها از کشورهای توسعه یافته در قالب مطالعات فرارسی فناورانه شده است. این مطالعات با توجه به تحولات جهانی، دستخوش تغییر شده و تکامل پیدا کرده است. مقاله حاضر به بررسی روند مطالعات فرارسی فناورانه می پردازد. در این نوشتار، 92 مقاله در بازه زمانی 58 سال (1962 تا 2020) از 21 مجله معتبر استخراج گردید. به روش تحلیل فراترکیب، دو جریان اصلی مسیر کوتاه و مسیر بلند در پیشینه شناسایی و ویژگی های هر یک از این مطالعات با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها حاکی از آن است که روند مطالعات فرارسی فناورانه به سمت گذارهای پایدار با تأکید بر باز کردن پنجره های فرصت درون زا از طریق مدیریت مجموعه ای از فعالیت ها جهت توسعه رژیم های اجتماعی-فنی و مبتنی بر تحلیل نظام های نوآوری فناورانه و برای ایجاد پاسخ های پیش فعالانه توسط کشورهای پیرو، در جریان است.  

A look at Technological Catch-up Studies from the Perspective of Sustainability Transitions: A Meta-Synthesis Review

One of the key issues in the global economy is the extent to which global change creates opportunities for developing countries to prosper. The school of neoclassical economics has emphasized on catch-up, yet it has considered the policies and strategies of catching up to be the same for all countries. With the emergence of evolutionary economics, this perspective has changed. It led to the interest of pursuing technological advancement in developing countries and even to surpass developed ones in terms of technological catch-up studies. These studies, in light of global developments, have changed and evolved over history. In this regard, this article examines the trend of technological catch-up studies. In the present study 92 articles were extracted from 21 prestigious journals in the period of 58 years (1962- 2020). Based on the Meta-Synthesis method, two main paths of "Low road" and "High road" were identified in technological catch-up studies in the literature, and the characteristics of each of them were extracted and compared based on existing literature. The findings suggest that the process of technological catch-up studies is moving towards sustainability transitions with an emphasis on opening up windows of endogenous opportunity, through the management of a set of activities for the development of socio-technical regimes, and based on Technological innovation systems analysis to create more proactive responses from follower countries. Finally, suggestions have been made for future studies of technological catch- up.    

تبلیغات