آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

صنعت گاز صنعتی فناوری بر و بااهمیت در اقتصاد ایران است. با وجود سرمایه گذاری های فراوان داخلی و خارجی در این صنعت، میزان وابستگی فناورانه صنعت گاز ایران به خارج از کشور طی چهار دهه گذشته در بسیاری بخش ها کاهش چندانی نداشته و به بیانی دیگر یادگیری فناورانه کمی در این صنعت به وقوع پیوسته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز است. برای این منظور، مصاحبه هایی با خبرگان صنعت گاز صورت گرفت که پس از کدگذاری مصاحبه های انجام شده، هفت عامل "فقدان حلقه های بازخورد در زنجیره صنعت گاز"، "تعاملات ضعیف با محیط پیرامونی صنعت گاز"، "عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی صنعت گاز در سطح جهانی"، "افول برنامه های توسعه ای و کاهش تقاضا برای توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد مقیاس"، "عدم دسترسی به منابع و آموزش های بین المللی برای پرسنل و ظرفیت جذب پائین"، "پیچیدگی یکپارچه سازی در بخش هایی نظیر پالایش و دیسپچینگ" و "عدم تمرکز بر توسعه توانمندی های طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی یادگیری" عوامل مؤثر بر ناکامی یادگیری فناورانه شناخته شدند. کلیدواژه ها: یادگیری فناورانه، قابلیت های فناورانه، صنعت گاز، ناکامی یادگیری، همپایی، سیاست یادگیری برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می شود: Nilforoushan, H., Ghaffarzadegan, M., Peymankhah, S., & Rahmani, S. (2017). Technological Learning Failure Causes in Gas Industry. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 31-44. {In Persian}.

Technological Learning Failure Causes in Gas Industry

Gas industry is a highly important technology-driven industry in Iran's economy. Despite numerous domestic and foreign investments in the industry, it is still dependent on foreign countries during decades ago. In other words, little technological learning has been occurred there. The aim of this research is examining the technological learning failure in the gas industry. For this purpose, the interviews were conducted with some gas experts, and after coding the interviews, seven factors were identified as the impact factors on technological learning failure, these factors are "lack of feedback loops on gas industry value chain, lack of border process between gas industry and its environment, lack of access to tacit knowledge, lack of economies of scale because of the declining development programs and demand stability, weak access to the international training courses and resources, high degree of integration complexity and lack of concentration on learning strain of design and engineering". Finally, at the end of the paper, some policy advices are suggested to overcome these failure factors. Keywords: Technological Learning, Technological Capability, Gas Industry, Learning Failure, Learning Policy  

تبلیغات