حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۳ - ۶۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

در منابع نظری و عملی سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری مجموعه ای از نظریه ها، چارچوب ها و ابزارها برای تدوین سیاست های ملی علم ، فناوری و نوآوری هستند که از جنس یک برنامه تحول در سطح کلان اند. با این همه، مرور این منابع نشان می دهد که نمی توان چارچوبی مفهومی برای یکپارچه کردن این مجموعه از ابزارها یافت. این مقاله با بررسی مسئله برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری، به عنوان یک برنامه تحول در سطح کلان و با روش پژوهش بین رشته ای، می کوشد تا چارچوبی مفهومی از ترکیب این مجموعه نظریه ها و روش ها پیشنهاد کند. این چارچوب مفهومی بر پایه مراحل تدوین یک برنامه تحول و جایابی نظریه ها، چارچوب ها و ابزارهای موجود این حوزه در قالب مراحل یاد شده شکل گرفته و از نظریات برخی از خبرگان سیاست گذاری علم و فناوری کشور استفاده شده است. سپس بر اساس این چارچوب، روشی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور ایران به مثابه مصداقی از برنامه های ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری تدوین شده است. در نهایت، موضوعاتی برای پژوهش های آینده در زمینه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری پیشنهاد شده اند.

A conceptual Framework for Formulating a National Strategy of Science Technology and Innovation

The theoretical and empirical literature in the filed of Science, Technology and Innovation Policy Studies (STIP) contains a variety of discrete concepts, frameworks and techniques for policy making. However, an integrative framework is lacking that can guide practitioners as to how to use the research findings in a real context. This paper tries to fill the gap through probing the practical problem of formulating a national science, technology and innovation strategy using an inter-disciplinary (integrative) research method. The proposed conceptual framework is based on positioning the existing concepts, frameworks and techniques in a change management program. Application of this integrative framework is investigated for developing such a national strategy in Iran and future research opportunities in science, technology and innovation policy are suggested.

تبلیغات