آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف: تاریخ آموزش و نهادهای آموزشی در جوامع اسلامی از جنبه های گوناگون شایسته بررسی است. افزون بر مطالعات کلانی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته می توان تاریخ آموزش اسلامی را با تکیه بر قلمروهای جغرافیایی منطقه ای یا شهری نیز پی گرفت. اگر این مهم درباره همه سرزمین ها/ شهرهای اسلامی صورت گیرد، آنگاه می توان تصویری دقیق تر و جامع تر از تاریخ آموزش در تمدن اسلامی به دست داد. این مقاله به بررسی روند پایه گذاری مدرسه ها در بیت المقدس دوره ممالیک (648-923ﻫ.) پرداخته و هدف آن واکاوی تأثیرات شکل گیری و گسترش مدرسه ها در این شهر است. جنبش مدرسه سازی در بیت المقدس که در روزگار ایوبیان آغاز شده بود، در دوره ممالیک شتاب گرفت و برشمار مدارس این شهر افزوده شد. سلاطین و امیران مملوکی اهتمام ویژه ای به برپایی مدارس داشتند و گاه علماء و تجار نیز به آنان اقتدا می کردند. روش : این پژوهش به روش کتابخانه ای و بر پایه منابع تاریخی انجام شده است. یافته ها : بنابر آمارها در این دوره 35 مدرسه در قدس بنا نهاده شد. مدرسه سازی گسترده، اثرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری داشت؛ از آن جمله اینکه بیت المقدس را به یکی از مقصدهای اصلی مسلمانان به ویژه علماء و جویندگان علم بدل ساخت. مدرسه سازی و گردهمایی دانشوران مسلمان یکی از عوامل اصلی احیای هویت اسلامی این شهر بود. نتیجه گیری : بیت المقدس پر از نشانه ها، ارزش ها، سنت ها و آیین های اسلامی گردید و فرایند اسلامی شدن آن کامل شد.

The school-building movement in Jerusalem during the Mamluk period (923-648) and its social and cultural effects.

Objective: This article examines the process of establishing schools in Jerusalem during the Mamluk period (923-648) and aims to investigate the effects of the formation and expansion of schools in this city. The school-building movement in Jerusalem, which began in the time of the Ayyubids, accelerated during the Mamluk period, and the number of schools in the city increased. The Mamluk sultans and princes paid special attention to the establishment of schools, and sometimes scholars and merchants followed them. Method; This research has been done by library method and based on historical documents. Results: According to statistics, 35 schools were built in Quds during this period. Extensive school building had many social and cultural implications; Among other things, it made Jerusalem one of the main destinations for Muslims, especially scholars and seekers of knowledge. The construction of schools and gatherings of Muslim scholars was one of the main factors in reviving the Islamic identity of this city. Conclusion: Jerusalem was filled with Islamic signs, values, traditions and rituals and the process of its Islamization was completed.

تبلیغات