آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

انجام اصلاحات اقتصادی و پیرو آن ظهور مسالمت آمیز چین سرآغاز نگرانی قدرت های غربی و طرفداران ارزش های لیبرالی در ساختار نظم بین المللی بود. نتیجه این نگرانی تلاش برای برساختن تصور تهدید از چین در نظام بین المللی و متوقف کردن ظهور چین در سه دهه گذشته بوده است. این مقاله ضمن اذعان به نقش فزاینده چین در معادلات قدرت در عرصه بین المللی و با مفروضگیری تداوم برساخته شدن تصور تهدید از چین توسط غرب، بررسی و شناخت منابع شکل گیری این تصور تهدید و چگونگی تلاش چین برای استفاده از مؤسسات کنفوسیوس به عنوان مهم ترین رویکرد ژئوکالچر در مواجهه با این تصور را مهم ترین هدف خود می داند. این مقاله با طرح این پرسش که مهم ترین منابع تصور تهدید از چین چه محورهایی بوده و چگونه چین از نقش مؤسسات کنفوسیوسی به مثابه رویکردی ژئوکالچر در برابر این تصور بهره می گیرد؟ با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر این ادعا است که مؤسسه کنفوسیوس از طریق معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کمتر شناخته شده چین در درون جوامع دیگر به مثابه ابزار سیاست خارجی در تلطیف فضای تهدید برساخته شده و اصلاح برداشت ها از نیات و عملکرد چین کمک می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که منابع تصور تهدید چین در سه بخش ژئوپلتیک-نظامی، اقتصادی و سیاسی – ایدئولوژیک قابل طبقه بندی است.

Geoculture Response to “Threat Perception”: A look to Role of Confucius Institute in China Foreign Policy

Economic reforms and following that, China s peaceful rise was the beginning of the great powers and proponents of liberal values in structure of international order. The consequence of this concern has been some endeavors to try construct of China s threat perception in international system and stop China s rise. This article with confess to China s rising power in international relations and china s threat perception continuous constructing by the West, is seeking to acknowledge of the threat perception sources and how china s use of Confucius institute in its foreign policy as a geoculture attitude. The question that the article trying to answer it, is what are the main important sources of China s threat perception how the china uses of the Confucius institute as a geoculture approach? This article with descriptive- explanative method argues Confucius institute acts as China s Foreign policy instrument to moderate the atmosphere of the constructed threat and reform of the views to intentions and actions of China by introducing history, culture and civilization of china. Findings of this research shows the China s threat perception sources can categorize in three part: geopolitic- military, political- ideological and economic.

تبلیغات