آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

بین منطقه گرایی به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در رشته روابط بین الملل محسوب می شود. اگرچه این حوزه مطالعاتی جدید محسوب می شود، اما با مطالعه تاریخ تکوین این حوزه می توان دریافت که بین منطقه گرایی در عرصه بین المللی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روندهای همگرایی و منطقه گرایی در حوزه های متنوع بوده است. پرسش مطرح شده در این پژوهش این است که وضعیت بین منطقه-گرایی چه تاثیراتی بر همکاری ها و رقابت ها در حوزه امنیت بین الملل گذاشته است؟ در این پژوهش تلاش می شود که تاثیرگذاری این حوزه مطالعاتی بر دو شاخص همکاری و رقابت های امنیتی در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهش در گام اول فرضیه ای بر پایه استنتاج قیاسی ارائه می شود و در گام دوم با استفاده از داده های تجربی تلاش می شود تا با استفاده از این داده ها، فرضیه راستی آزمایی شود. مطابق فرضیه پژوهش بین منطقه گرایی با تاثیرگذاری بر روندهای منطقه ای منجر به شکل گیری شبکه ای از مناطق شده است که این شبکه ها در حوزه های امنیتی به یکدیگر متصل شده اند. طبق یافته های پژوهش به نظر می رسد که روابط امنیتی بین منطقه ای میان کنش گران به صورت پیوندهای نامتقارن شکل می گیرند و برخی از کنش گران بین المللی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به دلیل وجود نوعی منطق اهدا کننده- گیرنده در روابط بین منطقه ای و همچنین توانایی های مالی و نهادی پیشرفته تر، از موقعیت شبکه ای غالب تری نسبت به اتحادیه آفریقا و سایر کنش گران درحال توسعه در سیستم بین الملل برخوردار هستند.

interregionalism; Actors and the level of security cooperation in international relations

Interregionalism is considered as one of the new fields of study in the field of international relations. Although this field of study is a new, but by studying the history of the development of this field, it can be seen that between regionalism in the international arena has been one of the variables affecting the trends of convergence and regionalism in various fields. The question raised in this study is what effect has the situation between regionalism had on cooperation and competition in the field of international security? In this study, an attempt is made to examine the impact of this field of study on two indicators of cooperation and security competition in the international arena. The research method In the first step, a hypothesis based on deductive inference is presented and in the second step, using experimental data, an attempt is made to test the hypothesis using these data. According to the hypothesis of interregional research, by influencing regional trends, it has led to the formation of a network of regions, which are interconnected in the field of security. According to the research findings, interregional security relations between actors are formed as asymmetrically, and some international actors such as the European Union, the United States and China due to a donor-recipient logic in relations. Interregional, as well as more advanced financial and institutional capabilities, have a stronger network position than the African Union and other developing actors in the international system.

تبلیغات