کلید واژه ها: ایران تجارت تحریم روسیه خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۳ - ۸۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

روابط ایران و روسیه در دهه های اخیر فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است و اکنون سطح روابط اقتصادی دو طرف با وجود نزدیکی جغرافیایی و زمینه های مناسب گسترش چشمگیر نیست. ریشه یابی علت های گسترش نیافتن روابط ایران و روسیه مساله ای است که در چارچوب کاهش احتمالی تنش در روابط خارجی ایران اهمیت بسیار دارد. عوامل داخلی و خارجی متعددی بر روابط دو کشور تاثیرگذار هستند، ولی تمرکز نویسندگان مقاله بر دو عامل خارج از مرزهای ایران است. نخست تاثیر فضای تصمیم سازی روابط خارجی در روسیه و دوم تاثیر تحریم یا برچیده شدن آن بر روابط اقتصادی ایران و روسیه. پرسش بنیادین مقاله این است که تحول در موقعیت بین المللی ایران بر روابط اقتصادی ایران و روسیه چه تاثیری داشته است؟ نویسندگان تحول در روابط اقتصادی ایران و روسیه را از دو نگاه، نخست روسی- و در چارچوب روند تصمیم سازی روس ها- و دوم نگاه بین المللی تبیین کرده است. فرضیه مقاله این است که عوامل بین المللی به ویژه دوره های تحریم علیه ایران، تاثیر فوری و مستقیم بر روابط اقتصادی ایران و روسیه داشته است. روش این پژوهش کمی-کیفی است و از تحلیل آمارها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است.

Effects of External Factors on Iran- Russia’s Economic Relations

During a long history of bilateral relations, Iran-Russia's has experienced many changes in their relations. Against suitable capacity foe expansion economic relations, their relations have remained limited yet. Understanding the causes of this situation and continuation of limited economic relations, needs considering different internal and external factors affects on their relations. Changes in Iran's relation with international system is a very important factor in this regard. In this paper the authors focus on the two dimension of affecting element, one is the condition of decision making in Russia, and the second is influential external factors. The main element is sanctions, both America's sanctions and international sanction. The man question of this paper is that: what is the role of international factors on Iran- Russia's relations? The authors hypothesis is that international sanctions has direct impacts on Iran Russia's relations. the methodology of this research is mixed, both quantitative and qualitative.

تبلیغات