آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

روابط شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل به طور تاریخی متاثر از فرآیند صلح فلسطین و اسراییل بوده و عدم شکل گیری توافق بین فلسطین و اسراییل، نقش مهمی در عدم عادی سازی روابط این بازیگران داشته است. با این حال با گذشت زمان از اهمیت این موضوع کاسته شده و مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی توسعه یافته است. امارات و بحرین به برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با اسراییل اقدام نموده اند که نمادی از تغییر جهت گیری ها در سیاستهای خاورمیانه است و می تواند زمینه ائتلافهای جدیدی را در منطقه ایجاد کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی به تعمیق همکاری-های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روی آورده اند به گونه ای که برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و حتی چشم انداز نوعی اتحاد منطقه ای بین برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل بیش از هر زمان دیگری مطرح است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل و دلایل آن با توجه به دغدغه های کشورهای عضو متفاوت است. با این حال عمده اعضای شورای همکاری برای کسب حمایت استراتژیک آمریکا، ارتقای جایگاه منطقه ای خود و مقابله با تهدیدات پیش رو به گسترش روابط با اسراییل روی آورده اند. اسراییل نیز برای ارتقای جایگاه منطقه ای، خروج از انزوای دیپلماتیک و شکل دهی جبهه ای در مقابل ایران به تعمیق روابط با این کشورها پرداخته است. روش این پژوهش تبیینی است و بر دوره ریاست جمهوری ترامپ تمرکز دارد.

Expansion of GCC-Israel relations: An explanation from the perspective of realism

The GCC's relations with Israel have historically been influenced by the Palestinian-Israeli peace process, and the failure to reach an agreement between Palestine and Israel played an important role in the non-normalization of relations between these actors. However, over time, the importance of this issue has diminished and political, economic and security relations between the members of the GCC and Israel have been increasingly developed. The UAE and Bahrain have established formal diplomatic relations with Israel which is a symbol of a change in Middle East policy and could pave the way for new alliances and coalitions in the region. This paper is going to answer the following question. Why have Israel and GCC increased and deepened their economic, political and security relations in a way that formal recognition of Israel and even the perspective of regional alliance between these actors are more probable than ever. The findings illustrate that the type of relations between different members of GCC and Israel vary according to the different interests and concerns of GCC members. However, most of GCC members have expanded relations with Israel to gain the US strategic support, improve their regional power and counter treats. Israel has also expanded relations with GCC to form a front against Iran, improve its regional power and finally reduce its international isolations. The methodology of the paper is explanatory approach and it concentrates mostly on the presidency of Donald Trump.

تبلیغات