آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

مسئله وجود حکومت لازمه زندگی اجتماعی انسان ها است. وجود حاکمیت به دلیل آنکه عهده دار ایجاد نظم، امنیت و اجرای قانون در جامعه بوده دارای ضرورت عقلی است به گونه ای که بدون حکومت اجتماع دچار هرج و مرجمی شود. هر حکومتی دارای اقتدار سیاسی است و این ویژگی جدانشدنی در همه دولت ها و حکومت ها وجود دارد. با توجه به اینکه قدرت هسته مرکزی حکومت است می توان گفت قدرت سیاسی در یک حکومت هنگامی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد به آن اقتدار گویند و زمانی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار نباشد باعث استبداد می گردد . قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و ... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. هدف این نوشته بررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

The Impact of Imam Khomeini's Thoughts on the Formation of the Foundations of the National Authority of the Islamic Republic of Iran

The issue of the existence of government is a necessity of human social life. The existence of sovereignty, because it is responsible for creating order, security and law enforcement in society, has a rational necessity so that without the rule of society, there will be chaos. Every government has political power, and this is an inseparable feature of all governments and governments. Given that power is the core of government, it can be said that political power in a government when it has social legitimacy is called authority and when it does not have social legitimacy it causes tyranny. The power of its possessor is to force others to surrender against their will in any form. Authority is the starting power that acquires its legitimacy on the basis of religion, law, tradition, and so on. National authority is the product of legitimate economic, military, cultural, political, scientific and technological powers. The purpose of this article is to examine the impact of Imam Khomeini's ideas on the formation of the foundations of the national authority of the Islamic Republic of Iran. The present article tries to achieve the desired purpose with the analytical subject under discussion and by using descriptive-analytical method and by using library-documentary studies.

تبلیغات