نویسندگان: امیرحامد آزاد

کلید واژه ها: نیروی دفاعی کمکی شبه نظامی نیروی موازی حشد شعبی دولت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۹ - ۱۰۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

ناتوانی نیروهای امنیتی رسمی عراق برای مهار بحران ناشی از ظهور داعش، دولت این کشور را وادار نمود تا بسیج نیرو برای تشکیل یک ساختار دفاعی کمکی را در دستور کار قرار دهد. این ساختار دفاعی با نام حشد شعبی به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق رشد و توسعه یافت، اما گروه بندی سیاسی و مذهبی در این سازمان و خصومت تاریخی بخشی از این گروه ها با آمریکا و نیز ناسازگاری بخش های اجتماعی سُنّی و کُرد با حشد شعبی به عنوان یک سازمان شیعه محور، به بستر چالش حشد شعبی با دولت عراق تبدیل شد. در نتیجه دولت به سمت محدودسازی حشد شعبی سوق یافت. براین اساس مقاله پیش رو تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند تشکیل و تحدید حشدشعبی در عراق از چه الگویی پیروی کرده است؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که حشدشعبی بر اساس ضرورت در عراق شکل گرفت، اما گروه بندی های سیاسی – مذهبی داخلی در این سازمان و دشواری کنترل عملکرد آنان، ریسک بالایی ایجاد کرد. این روند دولت عراق را به سمت تلاش برای کنترل و تضعیف حشد شعبی از طریق کوچک سازی و انتظام بخشی به سازمان، کنترل تحرک زمینی یگان ها و نگهداری و بکارگیری تسلیحات سوق خواهد داد.. در این مقاله تلاش براین است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند ، استراتژی های محتمل درباره مهار چالش های پیرامونی حشدشعبی استخراج شوند. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری ها پیرامون موضوع پژوهش است.

The Formation and restriction model of popular mobilization forces in Iraq

The inability of the official Iraqi security forces to contain the crisis caused by the rise of ISIS forced the Iraqi government to mobilize forces to establish an auxiliary defense structure. This defense structure, known as the popular mobilization forces, grew as part of the Iraqi security forces, but the political and religious grouping in the popular mobilization forces and historical hostility of Some of these groups to the United States, as well as the social incompatibility of Sonnies and Kurds with the popular mobilization forces as an Shiite-centeredness organization became a challenge between popular mobilization forces and the Iraqi government. As a result, led Iraqi government to restrict the popular mobilization forces. Accordingly, this article tries to answer this question, that what is the restriction model of popular mobilization forces in Iraq? This article is based on the hypothesis that the popular mobilization forces formed on necessity in Iraq but internal political-religious groupings in the organization and the difficulty of controlling their activities was riskily. This process will lead the Iraqi government to try to control and weaken the popular mobilization forces by downsizing And Create discipline to the organization, controlling the ground mobility of units, and maintaining and using weapons. In this paper, an attempt is made to extract possible strategies for controlling the challenges surrounding popular mobilization forces by using the trend analysis method. The purpose of this study is to assess the effectiveness of policies around the research topic.

تبلیغات