آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسئله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرائت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

The Role of Economic Nationalism in Continuity of Reforms Trend in China’s Political Economy (1976-2017)

The economic development trend has been continuing along with generational changes in supreme level of Chinese leadership in China after 1970 and political stability alongside economic growth has gone through a determined path. In this paper, we focus on the issue of economic nationalism to find out the reasons of the continuation of reforms trend in this period. Using an analytical-explanatory method, we answer the question that how economic nationalism has helped continuation of reforms from second generation to fifth generation of leaders after reformism era in china. We suppose that economic nationalism has helped this process through creating consensus on reform programs among Chinese leaders. Our findings show that economic nationalism as an independent variable has caused different narratives of economic nationalism through creating consensus among different generations which has resulted in continuation of reforms trend in China.

تبلیغات