آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

رادیکالیسم یا افراط گرایی یکی از پدیده های رو به رشد ،سرنوشت ساز و تعیین کننده عصر حاضر است. این پدیده بی گمان یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه در چند دهه اخیر است.طرفداران رادیکالیسم در چند دهه گذشته به یکی از مهمترین بازیگران سیاسی در منطقه تبدیل شده و به گونه ایی روزافزون بر تحولات ملی ،منطقه ایی و جهانی اثر گذاشته است . تفسیر و تحلیل رویدادهای سیاسی امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به این پدیده و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن ناقص و ناتمام است.رادیکالیسم در کشور پاکستان در اواخر دهه 1970 ظاهر شده و دردهه 1980 افزایش پیداکرده و در دهه های بعدی استمرار یافته است . درک علل و عوامل رشد و توسعه رادیکالیسم در پاکستان در تعیین راحل های مهار مسالمت آمیز آن اهمیت فراوانی دارد. در حالی که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته ،سعی دارند رادیکالیسم پاکستان را تحت تأثیر تئوری مدرنیته قرار داده و این پدیده را حاصل پیامدهای مدرنیته می دانند،این مقاله با تکیه بر تئوری بحران به بررسی علل و عوامل رشد وتوسعه رادیکالیسم در پاکستان می پردازد. با ترکیب دو سطح بحران ملی و منطقه ایی به بررسی تاثیر تحولات مهم در این دو سطح می پردازد.پس از ارائه تعریف از رادیکالیسم ، بحران سیکتاریزم یا فرقه گرایی به بررسی تاثیر بحرانهای ملی و منطقه ایی رادیکالیزم پاکستان پرداخته است.

The causes of Radicalism growth in Pakistan

Radicalism or extremism is one of the growing, decisive and determinant of the present age. Undoubtedly, this phenomenon is one of the most important political and social developments in the Middle East over the past few decades. The proponents of radicalism have become one of the most important political actors in the region over the last few decades and are increasingly influencing national, regional and global developments. Laid down. The interpretation and analysis of political, social, and security events, regardless of the phenomenon and considering its various dimensions is incomplete and incomplete. Radicalism in Pakistan has appeared in the late 1970s and has grown in the 1980s and has continued in the coming decades. . Understanding the causes and factors behind the growth and development of radicalism in Pakistan is crucial in determining the extent of its peaceful deterrence. While many studies have attempted to place Pakistani radicalism under the influence of modernity theory, this phenomenon is the result of the consequences of modernity, this article, based on crisis theory, examines the causes and factors of the growth and development of radicalism in Pakistan. . Combining the two levels of the national and regional crisis, it examines the impact of major developments on these two levels. After presenting the definition of radicalism, the crisis of secrecy or sectarianism addresses the impact of the national and regional crises of radicalism in Pakistan

تبلیغات