آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. این پدیده از جمله ویژگی های برخی کشورهای خاورمیانه است. این دولت ها مؤلفه هایی از قبیل مداخله نظامی بیگانه، انتقال قدرت سخت و خشن، بحران مشروعیت، مشکلات زیست محیطی، ناکارآمدی نظام قضایی و اقتصادی و گسترش تروریسم دارند. دولت عراق پس از سال 2003، در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از شاخص های شکنندگی دولت در پی بررسی تأثیر دولت شکننده ی عراق در بروز تهدیدهای زیست محیطی نسبت به ج.ا. ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت شکننده؛ وجود دولت شکننده عراق در همسایگی ج.ا. ایران سبب ساز بروز تهدیدهای زیست محیطی در جنوب غرب ایران می گردد.

The Effect of Iraq Fragile State on Environmental Security of Islamic Republic of Iran

During the last two decades, the concept of fragile state, has been appeared as one of the most important concepts of international politics. This phenomenon is one of the characteristics of middle east states. These states have elements such as military intervention of other states, violent and hard kind of regime change, legitimacy crisis, environmental problems, dysfunction of economic and legal system and spread of terrorism. Although internal effects of fragile states have been so more under the focus of researchers and analyzers, regional effects of these states especially in environmental field have been rarely under focus. Iraqi state has been evaluated as a fragile and unstable state from 2003 until now. The aim of the present research is to examine the effect of Iraq fragile state on environmental security of Islamic Republic of Iran. The main question of the research is “what are the effect of Iraq fragile state on environmental security of Iran?ˮ Findings of the research show considering the characters of fragile state, Iraq has an important role in environmental threats such as water deficit crisis, dust haze storms, air pollution, soil erosion caused by desertification and deforestation in neighbor state, Iran, especially in west parts.

تبلیغات