آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

The Relationship between Crime Prevention and the Right to Education from the Perspective of Iranian and Islamic Law

According to Islamic, rational, logical and legal teachings, crime prevention is a rational, wise and prudent matter. Simultaneously with emphasizing the religion of Islam on the right of human beings to education, which is the source of the beginning of the Prophet's mission in the constitution and other provisions, education It is emphasized as an inalienable right, so if a crime is committed due to ignorance and ignorance, it means that preventive measures and the public right to prevent crime will not occur, and both rights, namely the right to prevent crime and the right to education are examples of rights. They are public and respected by law and Shari'a, and this extensive article will clarify and explain the importance of both rights.

تبلیغات